نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تعدیل کنندگی پروفایل لیپیدی روغن شاهدانه در حضور مسمومیت کبدی تجربی تتراکلریدکربن در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: هاشم زاده منا*,مقدم علي اصغر,كريمي اسحق,غني پور عليرضا
 
 *دانشگاه آزاد ساوه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

اثر تعديل کنندگي پروفايل ليپيدي متعاقب مصرف روغن شاهدانه ثابت شده، هدف از مطالعه حاضر، ارزيابي اثر محافظتي و پيش گيري کننده روغن شاهدانه عليه ديس ليپيدمي القاء شده در مسموميت کبدي ناشي از تتراکلريدکربن (CCl4) بود. 30 قطعه موش صحرايي نر (وزن: 200 گرم، جيره: پليت استاندارد) تصادفا به پنج گروه شش تايي شامل: گروه اول (کنترل) هيچگونه تيماري دريافت نکردند، گروه دوم (CCl4)، در دو روز اول تزريق داخل صفاقي CCl4 به ميزان0.5 ml/kg  را دريافت کردند. گروه سوم (شاهدانه)، هفت روز متوالي روغن شاهدانه به ميزان 8 ml/kg  بصورت گاواژ دريافت کردند. گروه چهارم (درماني) همانند گروه دوم، تزريق CCl4 را دريافت و همانند گروه سوم هفت روز متوالي روغن شاهدانه دريافت کردند. گروه پنجم (پيشگيري)، ابتدا همانند گروه سوم روغن شاهدانه به مدت 7 روز متوالي دريافت و سپس طي دو روز متوالي تزريق داخل صفاقي CCl4 را دريافت کردند. در انتها از تمام موش ها خونگيري و مقادير سرمي تري گليسريد (TGs)، کلسترول تام (TC)، ليپوپروتيئن هاي کلسترول با چگالش خيلي کم (VLDL-c)، کم (LDL-c)، زياد (HDL-c) و همچنين شاخص تصلب زائي ( AI) اندازه گيري شد. کاهش معني دار 27.6±1.50 IU/L) HDL) و افزايش معني دار (1.5±0.34) Al در گروه دوم نسبت به ساير گروه ها (HDL:3.00±45.0 ، 2.32±42.0، 1.36±42.0 و 5.00 ± 43.0 ;  AI:0.11±0.9، 0.04±0.5،  0.07±0.9و 0.6±1.2 به ترتيب گروه هاي 1، 3، 4 و 5) و نيز کاهش معني دار LDL (IU/L 2.43 ± 15.4) در گروه سوم نسبت به ديگر گروه ها (2.6±34.6، 7.73±31.4، 2.7±30.4 و 15.7±37.5 به ترتيب گروه هاي 1، 2، 4 و 5) مشاهده گرديد. در مجموع، نتابج اين مطالعه نشان مي دهد اثرات درماني روغن شاهدانه از اثرات پيشگيري کننده آن بهتر بوده، بطوريکه مقادير AI در شرايط درماني کمتر از شرايط پيشگيري کننده از ديس ليپيدمي بود. روغن شاهدانه حتي در مسموميت کبدي واجد اثر تعديل کننده پروفايل ليپيدي مي باشد.

 
کلید واژه: ديسلپيدميا، روغن شاهدانه، تتراکلريدکربن، پروفايل ليپيدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 143  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی