برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي گياه دارويي عناب (.Ziziphus jujuba Mill) با استفاده از صفات مورفولوژيکي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شاه حسيني رضا*,بابايي عليرضا,خسروي حسين,توكلي حسين,اميدبيگي رضا
 
 *دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

تحقيقات سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد که بيش از 80 درصد جمعيت جهان به ويژه در کشورهاي در حال توسعه از گياهان دارويي و ذخاير غني طب سنتي به منظور رفع نيازهاي بهداشتي و درماني خود بهره مي گيرند. عناب (Ziziphus jujuba Mill.) از گياهان مهم دارويي بومي ايران است که در صنايع دارويي، غذايي و آرايشي - بهداشتي دامنه کاربرد وسيعي دارد. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و همچنين تعيين خصوصيات 24 اکوتيپ عناب بومي ايران از نشانگرهاي مورفولوژيکي استفاده شد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد و صفاتي مانند مقدار موسيلاژ، وزن، قطر و طول ميوه، وزن، قطر و طول هسته، وزن گوشت، شکل ميوه و شکل هسته اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اکوتيپ ها از نظر کليه صفات مورد بررسي تفاوت معني داري داشتند. همچنين نتايج تجزيه ضرايب همبستگي بين صفات نشان داد مقدار موسيلاژ با نسبت گوشت به هسته و شکل هسته همبستگي مثبت و معني داري دارد. بر اساس تجزيه به عامل ها چهار عامل اصلي که جمعا بيش از 83 درصد از تغييرات کل را توجيه نمودند، انتخاب گرديد. در عامل اول که 33.98 درصد تغييرات را تبيين نمود صفات طول ميوه، نسبت طول ميوه به قطر ميوه، شکل هسته و اندازه زائده هسته بيشترين اثر را داشتند؛ لذا اين عامل مي تواند عامل حجم ميوه باشد. تجزيه خوشه اي اکوتيپ ها را در چهار گروه اصلي طبقه بندي کرد. به طور کلي در اکوتيپ هاي مورد مطالعه، دامنه صفت ها از تنوع قابل ملاحظه اي برخوردار بودند و صفات مهم مانند کميت موسيلاژ، وزن ميوه و وزن گوشت تفاوت هاي فراواني داشتند. صفات مورد بررسي تا حد بسيار زيادي توانستند اکوتيپ هاي با منشاء مشابه را در خوشه هاي يکسان قرار دهند.

 
کلید واژه: گياه دارويي، عناب، تنوع ژنتيکي، نشانگر مورفولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 140  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی