مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کمي برخي از متابوليت هاي ثانويه گياه دارويي .Viscum album L در منطقه جنگلي جنوب شرق استان گلستان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سلطاني عليرضا*,موسوي سيده سمانه,طبرسا نفيسه,مازندراني معصومه,احمدي گل سفيدي مازيار
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

گياه دارويي دارواش با نام علمي Viscum album.L متعلق به تيره Viscaceaيکي از گياهان نيمه انگلي اغلب درختان جنگل (انجيري و ممرز) شمال ايران است که از گذشته هاي دور به عنوان يک گياه مقوي در علوفه دام، ضد انگل، مقوي گوارش وافزايش ترشح شير در دام مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق سر شاخه هاي هوايي و ميوه هاي مختلف گياه (سبز و سفيد) از جنگل النگدره گرگان (450 m) جمع آوري و به منظور بررسي فيتوشيميائي عصاره هيدروالکلي از اندام هاي اين گياه تهيه گرديد و مهم ترين ترکيبات شيميايي ثانويه گياه به روش اسپکترومتري در آزمايشگاه ارزيابي و نتايج به دست آمده با در سطح P<0.05 ارزيابي گرديد، نتايج اين تحقيق نشان داد ميزان فنول توتال، در ميوه (سفيد و سبز) به ترتيب 5.4±0.44 mg GAEg-1 و 4.5±0.44 ميزان فلاونوئيد در ساقه 27.8±2.1 mg QUEg-1، و ميزان آنتي سيانين در ميوه (سفيد و سبز) به ترتيب بين 6.23±1.86 mg CGEg-1 و 6.22±2.60 بوده است. لذا با توجه به کثرت ترکيبات ثانوي در عصاره اين گياه لازم است در تحقيقات آتي نسبت به استخراج مهمترين مواد ثانوي دارويي اين گياه و همچنين بررسي عملکرد دارويي آن در مدل هاي حيواني و باليني با هدف استخراج مهمترين ترکيبات آنتي اکسيداني از گياه اقدام نمود.

 
کلید واژه: .Viscum album L، توتال فنول، فلاونوئيد، آنتوسيانين، استان گلستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 106  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی