نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صلواتي نثار*,حسني عباس,سفيدكن فاطمه,جوادي تيمور
 
 *گروه باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

نعناع فلفلي (Mentha piperita) گياهي چند ساله، علفي و متعلق به خانواده نعناعيان است که عمده ترين ماده موثره آن اسانس مي باشد. پاکلوبوترازول از تنظيم کننده هاي رشد گياهي و جزء ترکيبات تريازولي است که به عنوان يک ترکيب ضد جيبرلين باز دارنده رشد گياهي شناخته شده است و در محافظت گياه در برابر تنش هاي محيطي نقش دارد. به منظور بررسي اثرات پاکلوبوترازول (در غلظت هاي صفر، 15، 30 و 60 پي پي ام) بر صفات رشدي، محتوي و عملکرد اسانس گياه نعناع فلفلي آزمايشي گلداني در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. صفات مورد اندازه گيري شامل ارتفاع گياه، قطر ساقه، عملکرد ماده تر و خشک اندام هاي هوايي، محتوي و عملکرد اسانس بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تاثير پاکلوبوترازول بر ارتفاع گياه، وزن تر و خشک اندام هاي هوايي و عملکرد اسانس معني دار مي باشد در حالي که بر محتواي اسانس و قطر ساقه گياهان تاثير معني داري نداشت. نتايج مقايسه ميانگين ها نشان دهنده آن است که پاکلوبوترازول باعث کاهش ارتفاع گياه و افزايش وزن تر و خشک اندام هاي هوايي مي شود. بيشترين ميزان وزن تر و خشک گياهان در تيمار 15 پي پي ام و کمترين آن در گياهان شاهد مشاهده شد. همچنين کاربرد پاکلوبوترازول باعث افزايش عملکرد اسانس شد و بيشترين اسانس به تيمار 15 پي پي ام تعلق داشت که 39.9 درصد افزايش نسبت به گياهان شاهد نشان داد. غلظت هاي 30 و 60 پي پي ام نيز عملکرد اسانس را به ميزان 27.1 درصد و 22.7 درصد نسبت به گياهان شاهد افزايش دادند. اگرچه تاثير پاکلوبوترازول بر محتوي اسانس معني دار نبود اما با کاربرد پاکلوبوترازول، محتوي اسانس افزايش ملايمي را نشان داد.

 
کلید واژه: نعناع فلفلي، پاکلوبوترازول، عملکرد، محتوي اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 140  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی