نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ترکیب شیمیایی، اثرات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس میخک (Eugenia caryophyllata Thunb)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محبوبي محدثه*,كاظم پور نسترن,قاضيان بيدگلي فاطمه
 
 *بخش ميکروبيولوژي، گروه علوم زيستي، مرکز تحقيقات گياهان دارويي جندي شاپور، شرکت داروسازي باريج اسانس، کاشان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

از جوانه هاي ميخک (Eugenia caryophyllata Thunb) يکي از اعضاي خانواده ميرتاسه به روش تقطير با آب مقطر اسانس گيري گرديد و بررسي ترکيب شيميايي آن با روش GC و GC/MS، 26 ترکيب مختلف را شناسايي کردکه 99.8% از کل ترکيب اسانس را تشکيل مي دهد. اوژنول (68.9%)، ترانس کاريوفيلين (12.6%) و اوژنول استات (12.4%) از ترکيبات اصلي اسانس ميخک مي باشند. اثر ضدميکروبي اسانس در مقابل ميکروارگانيسم هاي مختلف (باکتري، قارچ و مخمر) با دو روش انتشار در آگار (Disc diffusion) و رقت سازي در چاهک (micro broth dilution) تعيين گرديد. با افزايش غلظت اسانس (5 تا 20 ميکروليتر) قطر هاله عدم رشد به طريق وابسته به دوز افزايش يافت و اين اثر با ديسک هاي آنتي بيوتيکي وانکومايسين (mg30) و آمفوتريسين (U100) B قابل مقايسه بود ولي اثر ديسک جنتامايسين (mg10) بر باکتري هاي گرم منفي از اسانس بيشتر است. ميزان حداقل غلظت مهاري رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگي رشد (MLC) به ترتيب در محدوده 4-25/0 و 8-0.25 ميکروليتر در ميلي ليتر تعيين گرديد. آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس نايجر نسبت به ساير ميکروارگانيسم ها نسبت به اسانس حساس تر و انتروکوکوس فکاليس، سالمونلا تيفي موريوم و اشريشياکلي نسبت به اسانس حساسيت کمتري دارد و اسانس درمقابل پسودوموناس آئروجينوزا اثر بسيار ضعيفي دارد. فعاليت آنتي اکسيداني اسانس با روش به دام انداختن راديکال هاي آزاد اکسيژن (DPPH) و سيستم بتا کاروتن/لينولئيک اسيد تعيين گرديد. ميزان IC50 اسانس ميخک و BHT به ترتيب 0.026 و 0.02 تعيين گرديد. نتايج حاصل از اين دو سيستم نشان داد که اسانس داراي اثرات آنتي اکسيداني بسيار بالايي مي باشد. بنابراين اين اسانس مي تواند يک انتخاب صحيح جهت مطالعات ضدميکروبي و آنتي اکسيداني در بالين باشد.

 
کلید واژه: اسانس، ميخک، ضدميکروبي، آنتي اکسيداني، اوژنول
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 310  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی