برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و درصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مقدم حميد*,شيراني راد اميرحسين,نقوي محمدرضا,دودمان آرش
 
 *آموزش گاه انديشه سبز
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

کدوي تخمه کاغذي با نام علمي cucurbita pepo l گياهي يکساله و بومي آمريکاي جنوبي و مرکزي ميباشد. مواد موثر موجود در روغن دانه ها در معالجه بيماري سرطان خوش خيم پرستات و درمان بيماريهاي متعدد مجاري ادراري کاربرد فراواني دارد.اين تحقيق در سال 1387 به منظور بررسي اثر دور آبياري در سه سطح (50، 80، 110 ميلي ليتر از تشتک تبخير) و سطوح مختلف نيتروژن (صفر، 30، 60، 90 کيلوگرم در هکتار) از منبع کود اوره، بر اجزا عملکرد و درصد روغن، در گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي، به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه تاکستان اجرا شد. صفات مورد بررسي شامل عملکرد ميوه، تعداد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه ودرصد روغن بود. تجزيه واريانس دادها توسط نرم افزار MSTAT-C نشان داد فاکتورها از لحاظ آماري تاثر معني داري را بر صفات مورد مطالعه داشته اند.مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانکن بيانگر آن بود که در صفت عملکرد دانه در سطح کودي 90 کيلو گرم در هکتار با ميانگين (85.46) گرم در متر مربع و آبياري بعد از 50 ميليمتر تبخير با ميانگين (79.56) گرم در متر مربع در گروه برتري نسبت به ساير سطوح قرار گرفتند و داراي بيشترين توليد بودند. در اين صفت اثرات متقابل معني دار نبود. در صفت درصد روغن سطح کودي 90 کيلو گرم در هکتار و آبياري بعد از 50 ميليمتر تبخير به ترتيب با ميانگين (43.46) و (44.35) دراي بيشترين درصد روغن دانه بودند.

 
کلید واژه: کدوي تخمه کاغذي، دور آبياري، نيتروژن، درصد روغن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی