نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر زمان برداشت و روش استخراج بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus Pubescens

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: معين خياط زهرا*,ميرزا مهدي,حكيمي سيده فائزه,سعيدفر ساجده
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

زمان هاي مختلف برداشت بر ميزان اسانس در اندام ها موثر مي باشد پس برداشت بايد زماني انجام گيرد که ماده موثره در بيشترين مقدار باشد. همچنين روش تقطير بر مقدار اسانس و درصد اجزاي تشکيل دهنده اسانس حاصل از تقطير موثر است. اما بر نوع اجزاي تشکيل دهنده اسانس تاثير ندارد. اين تحقيق به منظور بررسي اثر زمان برداشت و روش استخراج بر کميت و کيفيت اسانسThymus Pubescens  در سال 1388 در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور واقع در 5 کيلومتري آزاد راه تهران-کرج اجراء گرديد. نمونه هاي گياهي شامل برگ و سر شاخه هاي گلدار از مزرعه گياهان دارويي موسسه به صورت نمونه گيري کاملا تصادفي در دو زمان مختلف برداشت (گل دهي کامل، بعد از گل دهي) انجام شد. تيمارها شامل تاثير مراحل مختلف برداشت و روش استخراج بر بازده اسانس بود و همچنين تاثير دو تيمار بر کيفيت اسانس به صورت طرح بلوک کامل تصادفي با دو تکرار آزمون شدند. ترکيبات تشکيل دهنده اسانس ها با استفاده از دستگاه کرماتوگرافي گازي (GC) و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي (GC /MS) مورد تجزيه و شناسايي قرار گرفتند. نتايج با نرم افزار SAS تجزيه واريانس شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تاثير مراحل مختلف برداشت بر درصد اسانس، تاثير روش تقطير بر درصد اسانس و اثر متقابل دو تيمار زمان برداشت و روش تقطير بر درصد اسانس در سطح 1% معني دار بود. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد بيشترين درصد اسانس در مرحله بعد از گلدهي و روش تقطير با بخار آب %1.11 بود. و از نظر کيفيت اسانس ميزان کارواکرول به عنوان بک ترکيب عمده اسانس در مرحله گلدهي و تقطير با بخار آب با مقدار درصد 76.26 بيشترين بود.

 
کلید واژه: اسانس، Thymus Pubescens، تقطير با آب، تقطير با بخار آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 111  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی