نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر شوری آب دریا بر برخی از صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مظفري مينا*,حسني عباس,سفيدكن فاطمه,رسولي صدقياني ميرحسن
 
 *گروه باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

نعناع فلفلي (Mentha piperita) گياهي دارويي، علفي، چند ساله و متعلق به تيره نعناع است. اسانس اين گياه در صنايع داروسازي و غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به اين که شوري آب و خاک عوامل مهمي هستند که رشد و عملکرد محصولات را در بسياري از مناطق جهان محدود مي کنند لذا به منظور بررسي اثرات سطوح شوري آب دريا بر برخي صفات مورفولوژيکي و ميزان اسانس اين گياه، آزمايشي گلداني در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار سطح شوري از آب درياچه اروميه (0.6، 2، 4 و 8 دسي زيمنس بر متر) و در 4 تکرار انجام گرفت. صفات مورد اندازه گيري شامل ارتفاع گياه، قطر ساقه، عملکرد ماده تر و خشک اندام هاي هوايي، محتوي و عملکرد اسانس بود. نتايج نشان داد که اثر شوري بر پارامترهاي رشدي و عملکرد اسانس معني دار مي باشد. با افزايش سطح شوري ميزان ارتفاع گياه، قطر ساقه، عملکرد ماده تر و خشک در گلدان و عملکرد اسانس در گلدان کاهش يافت به طوري که بيشترين ميزان پارمترهاي رشدي در گياهان شاهد و کمترين ميزان آنها در سطح شوري 8 دسي زيمنس بر متر مشاهده شد. با افزايش سطح شوري عملکرد اسانس نيز کاهش يافت به طوري که بيشترين ميزان عملکرد اسانس (0.25 ميلي ليتر در گلدان) در گياهان شاهد و کمترين ميزان آن (0.18 ميلي ليتر در گلدان) در تيمار شوري 8 دسي زيمينس بر متر مشاهده شد. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که اگر چه شوري اثر معني داري بر محتوي اسانس نداشته است اما با افزايش سطح شوري افزايش ملايمي در محتوي اسانس مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: نعناع فلفلي، شوري، عملکرد، محتوي اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 116  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی