برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر عصاره الکلی سیاهدانه بر میزان پرولیفریشن و آپوپتوزیس سلولهای سرطانی کلیه رده ACHN

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طبسي نفيسه السادات*,حسين پورمشهدي مجتبي,راستين مريم,محمودي محمود,خواجوي راد ابوالفضل
 
 *مرکز تحقيقات ايمونولوژي، پژوهشکده بوعلي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

سياه دانه(nigella) گياهي ازتيره آلاله٬ علفي، يک ساله يا پايا است. گونه هاي جنس nigella موجود در ايران nigella damascene, nigella sativa و nigella arvenccsis مي باشد. کاربردهاي درماني سياهدانه از قرنها پيش شناخته شده است. از اين گياه به طور گسترده اي به خاطر اثرات آنتي بيوتيکي٬ ضد ديابتي٬ تحريک پاسخ ايمني٬ اثرات قلبي عروقي٬ اثرات کبدي٬ اثرات آنتي اکسيداني و ضد التهابي و ضد سرطاني آن استفاده مي شود. خواص ضد سرطاني ترکيبات سياهدانه به علت اثرات سيتوتوکسيک و آپوپتوتيک مستقيم آن مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر سايتوتوکسيک و آپوپتوتيک عصاره الکلي سياهدانه بر روي رشد سلولهاي سرطاني کليه انسان رده (ACHN) و سلولهاي غير سرطاني سالم رده (L929) مي باشد. غلظت هاي 1250, 1500, 1750, 2000, 1000, 750, 500, 250, 100, 50, 0, 10 mg/ml عصاره الکلي سياه دانه در محيط کشت ٬روي سلولهاي ACHN و L929اثر داده شد. پس از 24، 48 و 72 ساعت ٬تغييرات مورفولوژي ايجاد شده با ميکروسکوپ معکوس ارزيابي گرديد. همچنين با آزمون MTT اثر اين غلظت هاي عصاره بر درصد سلولهاي زنده هر دو رده سلولي در زمانهاي مذکور٬ از نظر کمي بررسي شد. در بررسي ميزان آپوپتوز از کيت فسفاتيديل سرين که حاوي رنگ فسفاتيديل سرين (FITC) و رنگ پروپديوم ايودايد (PI) بود و با استفاده ار دستگاه فلوسيتومتري ميزان آپوپتوز اوليه و ثانويه و نکروز سلولي در اثر غلظت هاي مختلف عصاره و دارو مشخص گرديد. نتايج نشان داد که غلظت هاي 1000 mg/ml به بالاتر از عصاره٬ پس از 24 ساعت موجب تغييرات مورفولوژيک در رده سلولي ACHN مي شود و در مورد سلول هاي رده L929 از غلظت هاي 1250 mg/ml و بالا تر تغييرات مورفولوژيک مشاهده شد اين تغييرات پس از 48 و 72 ساعت تشديد مي گردد. هم زمان نتايج آزمون MTT نشان داد که غلظت هاي 1000 mg/ml و بالاتر عصاره بر سلولهاي رده ACHN و از غلظت هاي 12590 mg/ml و بالاتر عصاره بر روي سلولهاي رده L929 موجب کاهش معني دار تعداد سلولهاي زنده ACHN و L929 مي گردد٬ به طوريکه پس از 24 ساعت درصد سلولهاي تحت درمان نسبت به سلولهايي که تحت تاثير عصاره نبودند کاهش معني دار نشان داد (p<0.05). نتايج بدست آمده از فلوسيتومتري نشان داد که حداکثر ميزان آپوپتوز در رده سلولي ACHN در غلظت هاي 1000 mg/ml و 1250 بوده که اين ميزان برابر 92% بود و حداکثر ميزان آپوپتوز در سلولهاي رده L929 در غلظت 1500 mg/ml ديده شد که اين ميزان برابر 89% و هر دو در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني دار نشان داد (p<0.001). نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش عصاره الکلي سياهدانه در غلظتهاي استفاده شده٬ داراي اثر مهاري بر رشد سلولهاي سرطاني رده ACHN در مقايسه با گروه کنترل ACHN بدون تيمار و سلولهاي سالم L929 بود. همچنين اثرات آپوپتوتيک و سايتوتوکسيک عصاره بر سلولهاي سرطاني رده ACHN نسبت به سلولهاي سالم رده  L929 قابل مقايسه بود. لذا ميتوان عصاره الکلي سياهدانه را به عنوان ترکيبي با اثرات سايتوتوکسيک روي سلولهاي سرطاني در درمان سرطان کليه پيشنهاد کرد.

 
کلید واژه: سياهدانه٬ عصاره الکلي٬ سلولهاي ACHN، سيتوتوکسيک٬ آپوپتوتيک٬ فلوسيتومتري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی