برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کود فسفات آمونیوم و کود زیستی بارور 2 بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var.starica)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يارنيا مهرداد*,غلامي عباس,جوانشير عزيز,دباغ محمدي نسب عادل
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

در اکثر خاک هاي ايران فسفر به شکل نامحلول و غيرقابل استفاده براي گياه مي باشد. يکي از روش هاي حل اين مشکل استفاده از کودهاي زيستي فسفات که حاوي ميکروارگانيسم هاي موثر در رشد است، مي باشد. اين تحقيق به منظور ارزيابي عملکرد دانه کدوي تخم کاغذي در مقادير مختلف کود فسفات آمونيوم و کود زيستي بارور 2 در مياندوآب به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو عامل کود زيستي در دو سطح (مصرف و عدم مصرف) و مقدار کود فسفاته در 4 سطح (صفر، 100، 150 و 200 کيلوگرم در هکتار) انجام شد. اثر متقابل عوامل آزمايشي بر کليه صفات بررسي شده معني دار بود. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان عملکرد دانه و ميوه به ترتيب معادل 987.8 و 87950 کيلوگرم در هکتار از تيمار مصرف 200 کيلوگرم در هکتار فسفات آمونيوم همراه با مصرف کود زيستي بارور 2 به دست آمد که نسبت به عدم مصرف کود فسفاته و زيستي به ترتيب 78.53 و 123.45 درصد افزايش نشان داد. اين افزايش با توجه محدوديت شديد فسفر در خاک (3 ppm) و تامين مطلوب فسفر قابل توجيه است. مصرف کود زيستي بارور 2 در شرايط عدم مصرف کود فسفره منجر به کاهش غيرمعني دار عملکرد دانه گرديد در حالي که مصرف اين کود زيستي نسبت به عدم مصرف آن در تيمار 200 کيلوگرم در هکتار فسفات آمونيوم منجر به افزايش معني دار عملکرد دانه و ميوه به ميزان 11.81 و 7.34 درصد گرديد. اين افزايش در عملکرد ناشي از افزايش به دست آمده در وزن هزار دانه، ابعاد دانه، تعداد گل ماده، تعداد ميوه در بوته و تعداد دانه در ميوه بود. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي مصرف کود زيستي بارور 2 که حاوي باکتري هاي باسيلوس و پسودوموناس مي باشد منجر به بهره برداري بيشتر اين گياه دارويي براي توليد محصول مي گردد.

 
کلید واژه: کدوي تخم کاغذي، کود زيستي فسفره، عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 88  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی