برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کاربرد PGPR و قارچ میکوریزا بر پارامترهای رشد و میزان جذب نیتروژن در بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي كارمزدي فاطمه,نياكان مريم,رمضان پور محمودرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

باکتري هاي محرک رشد گياه (PGPR) گروهي از باکتري هاي کلون کننده ريشه هستند که رشد ميزبان را تحريک مي کنند.PGPR مي تواند رشد و نمو گياه را به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار دهد. مايکوريزا آربسکولار اغلب رشد گياه را بهبود مي دهد که بين ريشه هاي حدود 80 درصدگونه هاي گياهان خشکي روي مي دهد. بادرنجبويه(Melissa officinalis L.) عضو خانواده نعناييان است که يکي از گونه هاي گياه دارويي مهم مي باشد. به منظور بررسي تاثيرمايه تلقيح باکتري هاي سودوموناس فلورسنس، آزوسپريلوم براسيلنه و قارچ همزيست مايکوريزا آربسکولاربر پارامترهاي رشدي و ميزان جذب P و N در گياه دارويي بادرنجبويه آزمايشي در تابستان سال 1389 در کشت گلداني در مرکز تحقيقات ساري در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي وبا چهارتکرار انجام شد. تيمارها شامل: (A) سودوموناس فلورسنس fluorescent Pseudomonas، (B) آزوسپريلوم براسيلنه Azospirillum brasilense، (C) مايکوريزا آربسکولار arbuscular mycorrhiza، A+C، B+C، A+B، A+B+C و شاهد بودند. مقدار 15 ميلي گرم از هر مايه تلقيحي براي 110 گرم بذر به ازاي هر تيمار به جز شاهد و به صورت تلقيح قبل از کاشت به کار برده شد. مايه کوبي آزوسپريلوم و سودوموناس به صورت مايع و مايه کوبي قارچ مايکوريزابه شکل جامد بر روي بذرها انجام شد. نتايج آزمايش نشان داد که تلقيح بذر بادرنجبويه با کودهاي بيولوژيک باعث افزايش معني دار ارتفاع ريشه و ارتفاع اندام هوايي و تعداد برگ، تعداد شاخه، شاخص سطح برگ و ميزان جذب N و P ريشه و اندام هوايي در مقايسه با شاهد شد (در سطح 0.05 درصد). اين تحقيق نشان داد که کاربرد کودهاي زيستي نقش موثر و مفيدي براي بهبود رشد بادرنجبويه دارد.

 
کلید واژه: سودوموناس، آزوسپريلوم، مايکوريزا، باکتري هاي محرک رشدگياه، بادرنجبويه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 78  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی