نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه داروئی بابونه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يگانه فرزاد*,محبعلي پور ناصر,فرامرزي علي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميانه، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

امروزه به دليل روشن شدن عوارض جانبي داروهاي شيميايي، مصرف داروهاي گياهي در حال افزايش است. بابونه از قديمي ترين گياهان داروئي است که در صنايع داروسازي، بهداشتي، آرايشي و غذايي مصرف فراواني دارد. به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف کودهاي نيتروژن بر عملکرد و درصد اسانس گياه دارويي بابونه آزمايشي در سال 1389 تحت شرايط مزرعه اي در روستاي بيرق از توابع شهرستان تبريز اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول نوع کود نيتروژن در سه سطح شامل: اوره، نيترات آمونيم و فسفات آمونيم؛ فاکتور دوم مقادير کود در چهار سطح شامل: صفر، 75، 150، 225 کيلوگرم در هکتار بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اختلاف معني داري بين انواع کود نيتروژن از نظر صفات مورفولوژيک ارتفاع و قطر ساقه و بيوماس تک بوته اختلاف معني داري مشاهده شد. همچنين تنها از نظر صفات ارتفاع بيوماس تک بوته اثر متقابل بين نوع کود و مقادير کود مشاهده شد. از نظر صفات ارتفاع و قطر ساقه و بيوماس تک بوته کود نيترات آمونيم بيشترين مقدار و کود فسفات آمونيم کمترين مقدار تاثير را داشت. بيشترين مقدار افزايش ارتفاع و بيوماس تک بوته در تيمارهاي کودي 150 و 225 کيلوگرم در هکتار کود نيتروژن مشاهده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که مصرف کود نيتروژن بيشتر بر صفات رويشي موثر است و تاثير آن بر روي اسانس معني دار نيست. از اين ميان انواع کود نيز، کود نيترات آمونيم نسبت به بقيه از نظر اغلب صفات بيشترين مقادير را به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: گياهان دارويي، بابونه آلماني، کود نيتروژن، صفات مورفولوژيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 99  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی