برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اندام هوایی و ریشه و برخی ویژگی های بیوشیمیایی اکوتیپ های ریحان (.Ocimum basilicum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: گلداني م.*,سروآزاد ن.
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

اين بررسي به منظور اثر فاصله آبياري بر برخي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي اندام هوايي و ريشه و ماده موثره اکوتيپ هاي ريحان (Ocimum basilicum L.) در شرايط گلخانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو عامل و سه تکرار درلوله هاي pvc به ارتفاع يک متر و قطر 9 سانتي متر انجام شد. فاکتور اول شامل فاصله آبياري (به فاصله 5، 10، 15 و 20 روز از يکديگر) و فاکتور دوم شامل دو اکوتيپ ريحان سبز و بنفش بود. نتايج نشان داد که افزايش فاصله آبياري سبب کاهش معني دار ارتفاع گياه، تعداد گره، فاصله ميان گره، تعداد کپسول و وزن خشک اندام هوايي شد. اکوتيپ ريحان بنفش در مقايسه با اکوتيپ ريحان سبز از نظر صفات فوق تحمل بهتري به تاخير در آبياري نشان داد. اثر متقابل رژيم هاي آبياري و اکوتيپ نشان داد، بهترين شرايط در 5 روز و براي اکوتيپ ريحان بنفش بدست آمد. سطح ريشه، متوسط قطر ريشه، مجموع طول ريشه، حجم ريشه و وزن خشک ريشه نيزتحت تاثير معني دار رژيم هاي آبياري قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش فاصله بين آبياري سطح ريشه کمتر ولي عمق نفوذ ريشه بيشتر شد. اکوتيپ ريحان بنفش از نظر صفات ريشه مورد بررسي نيز بهتر از اکوتيپ ريحان سبز بود. نسبت وزن خشک ريشه به ساقه با افزايش دور آبياري زياد شد. در نهايت نتايج نشان داد که افزايش دور آبياري منجر به کاهش اندام فتوسنتز کننده و سطح ريشه شد، ولي طول ريشه تا فاصله 15 روز آبياري زياد شد و پس از آن کاهش نشان داد. از سوي ديگر با افزايش فاصله آبياري بر محتواي کلروفيل کل و کلروفيل a و b و اسانس در مقايسه با شاهد افزوده شد. تنش خشکي در اين آزمايش باعث افزايش اسيد آمينه پرولين و کاهش نسبت پتاسيم به سديم در برگ گياه ريحان گرديد. در اين بررسي اکوتيپ ريحان بنفش تنش خشکي را بهتر تحمل کرد.

 
کلید واژه: فاصله آبياري، اندام هوايي، ريشه، کلروفيل کل، اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 105  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی