برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات مورفولوژیکی در گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) تتراپلوئید

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: برقعي سيده فاطمه*,ساري خاني حسن,چايي چي مهرداد,عزيزيا علي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

القاء پلي پلوئيدي در گياهان دارويي مختلف با استفاده از ماده جهش زاي کلشي سين، در بسياري از موارد منجر به بهبود کمي و کيفي در ويژگي هاي فيزيولوژيکي، مورفولوژيکي و شيميايي آنها مي گردد. در اين راستا به منظور مقايسه بين سطح پلوئيدي در گياهان توليد شده، از روش هاي ارزيابي صفات مورفولوژيکي بهره گرفته مي شود. بادرنجبويه با نام علمي (.Melissa officinalis L) گياهي علفي، پايا، پر شاخه با ساقه هاي ايستاده و متعلق به خانواده نعناعيان است. در اين پژوهش گياهچه هاي پلي پلوئيد بادرنجبويه، با تيمار مريستم انتهايي گياهچه ها توسط کلشي شين در غلظت هاي 0.0، 0.05، 0.1 و 0.2 درصد در شرايط درون شيشه اي توليد شدند. بررسي اثرات پلي پلوئيدي بر ويژگي هاي مورفولوژيکي اين گياه با کاشت گياهان ديپلوئيد و تترا پلوئيد توليد شده، در گلخانه پس از طي مراحل رشدي انجام شد. در اين بررسي ويژگي هاي مورفولوژيکي نظير، وضعيت رشد، ضخامت برگ، طول و عرض برگ و همچنين تعداد روزنه در هر دو سطح برگ در گياهان ديپلوئيد و پلي پلوئيد با هم مقايسه شدند. گياهان تيمار شده با کلشي سين در مقايسه با انواع ديپلوئيد، ويژگي هاي ظاهري متفاوتي از جمله الگوي رشد متفاوت و افزايش در سطح و اندازه برگ را نشان دادند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که بين ويژگي هاي مورد ارزيابي در گياهان ديپلوئيد و پلي پلوئيد از نظر آماري اختلاف معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد که پلي پلوئيدي منجر به افزايش طول و عرض برگ ها به ترتيب به ميزان 4.90 و 3.83 سانتي متر در گياهان توليد شده در مقايسه با مقادير 3.09 و 2.46 سانتي متر در گياهان شاهد گرديد. همچنين ضخامت برگ گياهان ديپلوئيد در مقايسه با گياهان پلي پلوئيد از 0.194 تا 0.466 ميلي متر افزايش نشان داد. به طور کلي گياهان پلي پلوئيد بادرنجبويه در مقايسه با گياهان ديپلوئيد از تراکم بيشتر شاخساره، اندازه بزرگتر برگ و همچنين ضخامت بيشتر آن را نشان دادند و تغيير در سطح پلوئيدي در اين گياه باعث ايجاد تغييرات مورفولوژيکي عمده اي را در اين گياه ايجاد نمود.

 
کلید واژه: پلي پلوئيدي، کلشي سين، ويژگي هاي مورفولوژيکي، بادرنجبويه (.Melissa officinalis L)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 206  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی