برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش خشکي بر اسانس و ترکيبات اسانس گياه دارويي مرزه رقم مبارکه اصفهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: علي نقي زاده مصطفي*,حسن زاده روح اله,عظيمي گندماني محمد,فلاح محمدحسن
 
 *حاجي آباد هرمزگان، بلوار شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور، واحد حاجي آباد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

آب يکي از مهمترين عوامل محيطي است که تاثير عمده اي بر رشد و نمو و مواد موثره گياهان دارويي دارد. جنس Satureja با نام فارسي مرزه در ايران 15 گونه گياه علفي يکساله و چند ساله دارد که 9 تا از آن ها انحصاري هستند. به منظور بررسي اثر تنش خشکي بر اسانس و ترکيبات اسانس مرزه، آزمايشي در شرايط کنترل شده گلخانه در قالب بلوک کامل تصادفي با 4 تکرار در سال 1389 انجام شد. سطوح مختلف تنش خشکي شامل شرايط %100 ظرفيت مزرعه اي (شاهد)، %70 ظرفيت مزرعه اي (تنش متوسط)، %50 ظرفيت مزرعه اي (تنش شديد) بود. نتايج تجزيه آماري نشان داد که تنش خشکي اثر معني داري بر اسانس و عملکرد اسانس داشت بطوريکه با افزايش تنش خشکي درصد اسانس از 1.7 درصد در سطح شاهد به 1.9 درصد در سطح تنش شديد افزايش يافت. همچنين در اين پژوهش ترکيبات تشکيل دهنده اسانس با استفاده از کروماتوگرافي گازي تجزيه اي (Analytical GC) و گاز کروماتوگرافي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) و محاسبه انديس هاي بازداري، مورد شناسايي قرار گرفت. نتايج نشان داد در اسانس مورد بررسي تعداد 21 ترکيب شناسايي شد که در اين ميان Carvacrol (44.9 درصد)، Gama- Terpinen (36.9 درصد)،  O-Cymene(6.47 درصد) و beta- Myrcene (2.27 درصد) ترکيب هاي عمده بودند؛ بطوريکه با افزايش تنش خشکي ميزان کليه ترکيبات شناسايي شده به جز ترکيب فنلي کارواکرول افزايش يافت.

 
کلید واژه: گياه دارويي مرزه، تنش خشکي، اسانس، ترکيبات اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 288  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی