برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی همبستگی صفات در گل محمدی 10 استان کشور تحت شرایط خشکی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نعمتي لفمجاني زهرا*,طبايي عقدايي سيدرضا,لباسچي محمدحسين,جعفري علي اشرف
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گل محمدي (Rosa damascena Mill.) از گياهان دارويي و معطر در ايران مي باشد که به سبب شرايط اقليمي کشور از مرغوبيت خاصي در گلاب، اسانس و مواد موثره برخوردار است، جهت شناسايي ژنوتيپ هاي پرمحصول از نظر عملکرد و مقاومت به خشکي، لازم است صفاتي که رابطه معني داري با عملکرد دارند، مورد شناسايي قرار گيرند. به منظور بررسي رابطه بين صفات مختلف گل محمدي در شرايط خشکي، ژنوتيپ هاي گل محمدي از 10 استان کشور جمع آوري و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در شرايط بدون آبياري و با آبياري در دماوند کشت شدند. طي دوره گلدهي، تعداد گل در هکتار، عملکرد گل در هکتار (kg/ha)، وزن گلبرگ، ارتفاع بوته، محيط بوته، مقدار اسانس درهکتار و درصد اسانس در سال هاي 87 و 88 اندازه گيري شدند. پس از جمع آوري داده ها تجزيه همبستگي و رگرسيون انجام شد. نتايج ضريب همبستگي نشان داد همبستگي بين عملکرد گل با صفات وزن گلبرگ، تعدادگل، عملکرد اسانس درهکتار، ارتفاع بوته و محيط بوته (فقط در شرايط ديم) به صورت پايداري مثبت و در هردو شرايط در سطح احتمال 1% معني دار بود. در مقابل، همبستگي بين عملکرد گل با درصد اسانس در هر دو شرايط آبي و ديم منفي و در سطح احتمال 1% معني دار بود. رابطه بين وزن گلبرگ با ساير صفات از همان روند عملکرد گل در هکتار تبعيت مي کرد. در تجزيه رگرسيوني گام به گام سهم هر يک از صفات که بيشترين تاثير را در عملکرد گل در هکتار داشتند مشخص گرديد. نتايج در شرايط ديم نشان داد که صفات تعدادگل، مقدار اسانس در هکتار و درصد اسانس در کل مجموعا %91.7 و در شرايط آبي وزن گلبرگ و محيط بوته در کل مجموعا %98.6 از تغييرات مربوط به عملکرد را توجيه نمودند. صفات تعداد گل، ارتفاع بوته و محيط بوته در افزايش عملکرد گل محمدي نقش مهمي داشتند. که مي توان براي انجام کارهاي اصلاحي درجهت توليد انبوه و استخراج اسانس و مواد موثره اين صفات را مدنظر قرار داد.

 
کلید واژه: گل محمدي .Rosa damascena Mill، عملکرد گل، تعداد گل، تجزيه همبستگي، تجزيه رگرسيون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 106  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی