نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر دوره های تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مويد سيده الميرا*,راعي يعقوب,زهتاب سلماسي سعيد,شفق كلوانق جليل
 
 *تبريز، فلکه دانشگاه، دانشگاه تبريز، دانشکده کشاورزي، طبقه سوم، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

از ميان تنش هاي زيستي که تاثير منفي بر عملکرد گياهان زراعي از جمله گياهان دارويي دارد مي توان به علف هاي هرز اشاره نمود که بيشترين خسارت را در بين اين تنش ها به گياهان زراعي وارد مي سازند. بر اين اساس به منظور بررسي تاثير دوره هاي تداخل علف هاي هرز طبيعي مزرعه بر عملکرد گياه دارويي اسفرزه، آزمايشي در ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز در سال 1388 اجرا شد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار و 12 تيمار انجام گرديد. تيمارهاي آزمايشي تداخل علف هاي هرز، در دو سري به صورت پنج دوره تداخل علف هاي هرز و پنج دوره کنترل علف هاي هرز به همراه شاهد عاري از علف هاي هرز و شاهد آلوده به علف هاي هرز در طول فصل رشد، را شامل شدند. در سري دوره هاي تداخل علف هرز به ترتيب 10، 20، 30، 40 و 50 روز بعد از سبز شدن اسفرزه، آلوده به علف هاي هرز و پس از طي اين روزها تا آخر فصل رشد، علف هاي هرز کنترل شدند. در سري دوره هاي کنترل علف هرز به ترتيب علف هاي هرز تا 10، 20، 30، 40 و 50 روز بعد از سبز شدن گياه زراعي کنترل گرديده و بعد از آن تا آخر فصل رشد، کنترل اعمال نگرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، علف هاي هرز غالب مزرعه شامل سلمک، تلخه، تاج خروس خزنده، چسبک و علف شور بودند. بر پايه نتيجه تجزيه واريانس داده ها، اثر دوره هاي تداخل علف هاي هرز بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و تعداد دانه در بوته معني دار بدست آمد. تداخل علف هاي هرز در تيمار شاهد آلوده به علف هرز در کل دوره رشد گياه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و تعداد دانه در بوته را به ترتيب 94.97، 88.52 و 91.76 درصد در مقايسه با شاهد عاري از علف هرز در کل دوره رشد گياه کاهش داد. عملکرد دانه اسفرزه در تيمارهاي 40 و 50 روز کنترل علف هرز به طور معني داري بيشتر از تيمارهاي 30، 40 و 50 روز تداخل علف هاي هرز بود.

 
کلید واژه: اسفرزه، تداخل علف هاي هرز، عملکرد، گياه دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی