نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی خصوصیات فنوتیپی و مولکولی جدایه های باکتری عامل سوختگی جوانه با استفاده از تکنیک rep-PCR

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملايي سيدنصراله*,حريقي بهروز,رفيعي پور مصطفي
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بيماري آتشک درختان ميوه دانه دار با عامل باکتريايي Erwinia amylovora در اولين بار در سال 1368 در منطقه برغان کرج روي گلابي مشاهده شد و پس از آن به تدريج به بسياري از مناطق پرورش سيب، به و گلابي در کشور گسترش يافت بطوريکه به نظر مي رسد تمام مناطق پرورش گياهان، آلوده باشد. اين بيماري در سال هاي اخير خسارات هنگفتي به باغ هاي ميوه دانه دار در برخي مناطق کشور وارد کرده است و هم اکنون يکي از مهم ترين بيماري هاي درختان ميوه دانه دار محسوب مي شود. به علت اهميت موضوع و از آنجا که بدون شناخت دقيق عامل بيماري مديريت مبارزه با آن مشکل خواهد بود، لزوم بررسي و شناخت دقيق عامل بيماري ضروري مي باشد. ابزار و وسايل پيش آگاهي، دستورالعمل هاي قرنطينه اي و برنامه هاي اصلاح نژادي و مهندسي ژنتيک جهت انتخاب پايه ها و کولتيوارهاي مقاوم نيازمند داشتن اطلاعات جامعي در مورد تنوع ژنتيکي استرين ها مي باشند. با توجه به اينکه تنوع ژنتيکي استرين هاي باکتري Ea جدا شده از ميزبان ها و مناطق مختلف ايران به طور دقيقي بررسي نشده است، مطالعه حاضر به بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي جداسازي شده از جنس گلابي در استان کردستان اختصاص يافت. در اين تحقيق پس از نمونه برداري، جداسازي و خالص سازي باکتري ها انجام گرفت. 14 استرين جدا شده از مناطق مختلف از لحاظ ويژگي هاي بيوشيميايي، تغذيه اي و الگوي DNA حاصل از تکنيک rep-PCR مورد مقايسه گرفتند. بررسي ويژگي هاي فنوتيپي با انجام آزمون هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي نشان داد که استرين هاي متعلق به مناطق مختلف داراي تفاوت معناداري بودند. همچنين، داده هاي حاصل از آغازگر REP تعداد 18 باند با اندازه تقريبي 220bp تا 1600bp را تکثير کرد که بر اساس خوشه بندي، استرين ها در دو گروه با سطح تشابه 81 تا 95 درصد و داده هاي حاصل از آغازگر ERIC تعداد 21 باند با اندازه تقريبي 110bp تا 1400bp را تکثير کرد که بر اساس خوشه بندي، استرين ها در چهار گروه با ضريب تشابه 70 تا 91 درصد قرار گرفتند. از آنجائيکه بررسي تنوع ژنتيکي Ea نشان داده که گونه اي هموژن مي باشد، نتايج حاصل از مطالعه حاضر تنوع ژنتيکي را بين استرين ها نشان داد که لازم به بررسي هاي بيشتري دارد.

 
کلید واژه: سوختگي جوانه، تنوع ژنتيکي، rpe-PCR، باکتري Erwinia amylovora
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی