برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) رشد فلزات کادمیوم و سرب در برخی جدایه های سودوموناس فلورسنس (Pseuodomonas fluorescence) بومی خاک های ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كمال پور سماء*,متشرع زاده بابك,عليخاني حسينعلي
 
 *گروه مهندسي علوم خاک، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

افزايش فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي همراه با رشد جمعيت، موجب گسترش طيف وسيعي از آلاينده ها در محيط زيست گرديده است. کادميوم و سرب به عنوان فلزات سنگين و سمي، از راه هاي متعددي به چرخه هاي زيستي وارد و موجب بروز بيماري و عوارض گوناگون در جانداران، گياهان و انسان مي گردند. جذب زيستي فلزات سنگين، يکي از موثرترين فناوري ها در پالايش اين فلزات از مکان هاي آلوده بوده که در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. پايين ترين غلظت فلز که از رشد باکتري ها جلوگيري کند، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتري (Minimum Inhibitory Concentration) در نظر گرفته مي شود. هدف اين پژوهش تعيين آستانه مقاومت برخي جدايه هاي باکتري سودوموناس به فلزات کادميوم و سرب مي باشد. در تحقيق حاضر سه جدايه سودوموناس فلورسنس از بانک ژن گروه مهندسي علوم خاک دانشگاه تهران انتخاب و حداقل غلظت بازدارنده کادميوم و سرب در محيط NA حاوي نمک کلريد کادميوم و کلريد سرب به ترتيب در سطوح مختلف آلودگي 0، 20، 40، 60، 80، 120 و 160 (ميلي گرم کادميوم در ليتر) و 0، 25، 50، 75، 100،150، 200، 300، 400، 500 و 600 (ميلي گرم سرب در ليتر) بر اساس قطر کلني تعيين گرديد. نتايج حاصله نشان داد در غلظت هاي مختلف کادميوم و سرب رشد جدايه ها داراي اختلاف معني داري بود (P<0.01). حداقل غلظت بازدارنده کادميوم براي رشد جدايه Pseuodomonas fluorescence 448، 120 ميلي گرم و براي جدايه هاي Pseuodomonas fluorescence 36 و Pseuodomonas fluorescence 28، 80 ميلي گرم در ليتر تعيين شد. در حاليکه MIC سرب براي هر سه جدايه مورد بررسي 600 ميلي گرم در ليتر بدست آمد. افزايش مقاومت برخي جدايه ها به کادميوم و سرب را مي توان به انواعي از مکانيسم هاي سميت زدايي نظير اتصال به پوشش ديواره سلولي و احيا فلز در ريزجانداران و توانايي بالاتر آنها در جذب نسبت داد.

 
کلید واژه: حداقل غلظت بازدارنده، سودوموناس فلورسنس، کادميوم، سرب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی