برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیک بر عملکرد اکسشن های گل محمدی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كدوري محمدرضا*,طبايي عقدايي سيدرضا
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تنوع و ارتباط خصوصيات مرفولوژيکي و تاثير آنها بر عملکرد گل محمدي آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار از سال 1383-1387 بر روي 47 اکسشن در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي کرمان انجام گرديد. نتايج سه سال يادداشت برداري اکسشن ها از نظر خصوصيات مورفولوژيکي از سال1385 لغايت 1387 مورد تجزيه و تحليل مرکب قرار گرفت. تجزيه و ارزيابي داده با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و MSTATC انجام و گروه بندي ميانگين ها توسط آزمون دانکن صورت گرفت. نتايج نشان دهنده اختلاف معني داري در بين اکسشن ها از نظر عملکرد گل در هکتار، تعداد گل در بوته، وزن تر گل، اجزاه گل، ارتفاع بوته، تاج پوشش و رنگ گل، شگل نهنج،تعداد خار،. ...تمامي صفات مورد مطالعه بود. بر اساس ضرايب همبستگي، صفات مورد مطالعه در اين آزمايش اختلاف داشتند. عملکرد گل محمدي رابطه مستقيم و بالايي با صفات تعداد گل در بوته، وزن خشک گل، عملکرد تک بوته و سازگاري داشت. همچنين درصد ماده خشک گل همبستگي مثبت و معني داري در سطح يک درصد با صفات عملکرد گل، تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک گل و تعدادگلبرگ در اين آزمايش نتايج نشان دهنده تنوع بالا در عملکرد گل و اجزا آن در ميان اکسشن هاي گل محمدي بود.

 
کلید واژه: گل محمدي، کرمان، مورفولوژي، Rosa damascene mill
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی