نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی کاربرد درازمدت مقادیر مختلف ورمی کمپوست و تلفیق آن با کودشیمیایی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان (.Ocimum basilicum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كاشاني آزاده*,پيردشتي همت اله,بهمنيار محمدعلي,اكبرپور وحيد,عباسيان ارسطو
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه با استفاده بي رويه از کودهاي شيميايي، مواد آلي زمين-هاي کشاورزي در ايران کاهش يافته و ترکيب خاک به بافتي سخت و نامطلوب تبديل شده است. کشاورزي پايدار بر پايه مصرف کودهاي زيستي با هدف حذف يا تقليل چشمگير در مصرف نهاده هاي شيميايي، يک راه حل مطلوب جهت غلبه بر اين مشکلات به شمار مي آيد. به منظور مطالعه کاربرد دراز مدت مقادير مختلف ورمي کمپوست و تلفيق آن با کود شيميايي بر خصوصيات مرتبط با عملکرد ريحان در سال 1388 آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 2 عامل در 3 تکرار انجام شد. عامل اصلي 6 تيمار کودي شامل: شاهد (عدم مصرف کود)، کود شيميايي (اوره، سولفات پتاسيم و سوپر فسفات تريپل به ترتيب مقادير 70، 60 و 50 کيلوگرم در هکتار)،کود آلي ورمي کمپوست 20 و 40 تن در هکتار به صورت جداگانه و همراه با 50 درصد کود شيميايي و عامل فرعي، تفاوت کاربرد يک ساله (1385)، دوساله (1386-1385)، سه ساله (1387-1385) و چهارساله (1388-1385) در نظر گرفته شد. بررسي نتايج نشان داد مقادير مختلف ورمي کمپوست، سال مصرف و همچنين اثر متقابل آن ها بر تعداد گره، قطر ساقه، طول گل، نسبت برگ به ساقه، وزن تر گياه، وزن خشک گياه و عملکرد ماده تر و خشک تاثير کاملا معني داري داشت. با زيادشدن مقدار مصرف ورمي کمپوست و همچنين سال مورد استفاده، ميزان صفات مورد بررسي نسبت به تيمار کود شيميايي و شاهد به طور معني داري افزايش يافتند. به طوري که بيشترين ميزان وزن تر گياه، وزن خشک گياه، عملکرد ماده تر و عملکرد ماده خشک هنگامي بدست آمد که از تيمار ورمي کمپوست 40 تن در هکتار غني شده طي دو سال متوالي (1386-1385) استفاده گرديد. همچنين حداکثر ميزان قطر ساقه (11.05 ميلي متر) با کاربرد سه ساله ورمي کمپوست 40 تن در هکتار غني شده ايجاد گرديد.

 
کلید واژه: ريحان، ورمي کمپوست، نسبت برگ به ساقه، قطر ساقه، عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی