برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سازه های موثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهرستان یزد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دهقان پور حامد*,عموبيگي عليرضا,دهقاني زاده حميده
 
 *مجتمع آموزش علمي و کاربردي کشاورزي استان يزد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در طول سالهاي اخير بکارگيري گياهان دارويي در بسياري از کشورهاي دنيا روند صعودي داشته است. در ايران تعداد زيادي از مردم گونه هاي طبيعي گياهان را استفاده مي کنند. در چنين شرايطي اطلاع از عوامل مرتبط با بکارگيري گياهان دارويي، امکان اطلاع رساني و مداخله به منظور تغيير رفتار افراد در راستاي گسترش بکارگيري گياهان دارويي، موثر است. با توجه به اهميت استان يزد در توليد گياهان دارويي اين مطالعه به منظور تعيين عوامل مرتبط با استفاده از گياهان دارويي توسط ساکنين شهرستان يزد، انجام گرفته است. اين مطالعه به روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه اي که روايي ظاهري و پايايي آن تاييد شد، صورت پذيرفت.جامعه مورد مطالعه شامل ساکنين شهرستان يزد بودند که براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي استفاده شده است و در مجموع 500 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنين براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS (نسخه16) استفاده شده است. پس از تطبيق دادن ساير متغيرهاي جمعيت شناختي و اقتصادي- اجتماعي برخي از يافته ها نشان داد که به کارگيري گياهان دارويي در زنان به شکل معني داري بيشتر از مردان، در افراد داراي مدرک تحصيلي ديپلم به شکل معني داري بيشتر از گروه هاي ديگر تحصيلي و بيمه دولتي به شکل معني داري بيشتر از ساير انواع بيمه ها بود. همچنين ارتباط معني داري بين منطقه مسکوني، سن، شغل، ميزان درآمد ماهانه، بيمه و وضعيت اقتصادي با بکارگيري گياهان دارويي وجود نداشت.

 
کلید واژه: گياهان دارويي، داروهاي گياهي، شهرستان يزد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 70  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی