برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر زمان برداشت و روش استخراج بر کميت و کيفيت اسانس Tanacetum Balsamita

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سيده فائزه حكيمي*,ميرزا مهدي,معين خياط زهرا,سعيدفر ساجده
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زمان هاي مختلف برداشت بر ميزان اسانس در اندام ها موثر مي باشد پس برداشت بايد زماني انجام گيرد که ماده موثره در بيشترين مقدار باشد. همچنين روش تقطير بر مقدار اسانس و درصد اجزاي تشکيل دهنده اسانس حاصل از تقطير موثر است. اما بر نوع اجزاي تشکيل دهنده اسانس تاثير ندارد. اين تحقيق به منظور بررسي اثر زمان برداشت و روش استخراج بر کميت و کيفيت اسانس Tanacetum Balsamita در سال 1388 در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور اقع در 5 کيلومتري آزاد راه تهران-کرج اجرا گرديد. نمونه هاي گياهي شامل برگ و سر شاخه هاي گلدار از مزرعه گياهان دارويي موسسه به صورت نمونه گيري کاملا تصادفي در دو زمان مختلف برداشت (گل دهي کامل، بعد از گل دهي) انجام شد. تيمار ها شامل تاثير مراحل مختلف برداشت و روش استخراج بر بازده اسانس و همچنين تاثير دو تيمار بر کيفيت اسانس به صورت طرح بلوک کامل تصادفي با دو تکرار آزمون شدند. ترکيبات تشکيل دهنده اسانس ها با استفاده از دستگاه کرماتوگرافي گازي (GC) و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) مورد تجزيه و شناسايي قرار گرفتند. نتايج با نرم افزار SAS تجزيه واريانس شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تاثير مراحل مختلف برداشت بر درصد اسانس، تاثير روش تقطير بر درصد اسانس و اثر متقابل دو تيمار زمان برداشت و روش تقطير بر درصد اسانس در سطح 1% معني دار بود.مقايسه ميانگين تيمار ها نشان داد که بيشترين درصد اسانس توليدي در مرحله گلدهي و روش تقطير با آب با مقدار درصد 0.69 بود. و از نظر ترکيب اسانس ميزان کارون به عنوان يک ترکيب عمده اسانس در مرحله گلدهي و تقطير با آب بيشترين مقدار درصد 68.23 را دارا بود.

 
کلید واژه: اسانس، Tanacetum Balsamita، تقطير با آب، تقطير با بخار آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 193  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی