نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهینه سازی شرایط القا کالوس زایی در ژنوتیپ های گیاه آویشن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عظيم خاني رقيه*,ملكي زنجاني بهرام,ملكي فاطمه,داعي زنجاني نرگس
 
 *دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

آويشن گياهي داروئي است که در رويشگاه هاي طبيعي ايران مي رويد. رشد گياهان در زيستگاه هاي طبيعي همواره تحت تاثير عوامل مخاطره آميزي مانند چراي بي رويه و يا برداشت نابه هنگام قرار دارد. کشت بافت از تکنيک هاي کارآمد براي حفظ ژرم پلاسم هاي باارزش گياهي است. همچنين امروزه امکان توليد مواد موثره گياهان دارويي از کالوس با استفاده از بيوراکتورها امکان پذير شده است. بهينه سازي شرايط کشت درون شيشه گياه آويشن مي تواند به حفظ ژرم پلاسم اين گياه و نيز توليد مواد موثره آن در شرايط آزمايشگاهي کمک کند. لذا براي بهينه سازي شرايط کالوس زايي در آويشن، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 3 تکرار؛ در دانشگاه زنجان بر روي دو ژنوتيپ از دو جنس Thymus و Ziziphora صورت گرفت. محيط کشت پايه مورد استفاده محيط MS بود. از گياهان استريلي که با کشت بذور در محيط پايه به دست آمده بودند؛کشت شده، و به مدت 30 روز در دماي 23 C° و تاريکي نگهداري شدند. در پايان صفات درصد و حجم کالوس زايي و درصد باززايي اندازه گيري شده و داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار MSTATC آناليز شدند. ميزان کالوس زايي در ژنوتيپ متعلق به جنس Ziziphora به شکل معني داري بيشتر از ژنوتيپ جنس Thymus مي باشد. همچنين در جنس Ziziphora نيز ريزنمونه ساقه در سطوح هورموني 1mM از 2, 4-D، صفر از هورمون BAP بيشترين درصد کالوس زايي (%67.67) را دارد. بيشترين حجم کالوس ايجاد شده نيز در همين ژنوتيپ و سطح صفر از هورمون2, 4-D  و 10 mM از BAP به دست آمد. باززايي در 25 درصد ريزنمونه هاي برگ جنس Ziziphora و محيط حاوي 1 mM از 2, 4-D، 20 mM از BAP مشاهده شد.

 
کلید واژه: آويشن، کشت بافت، کالوس زايي، ريزنمونه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی