مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات Sub-MIC عصاره اتانولي گياه Hypericum Perforatum بر روي خواص ضد ميکروبي و رفتار باکتريايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اخوان سپهي عباس*,کيقبادي راضيه,لاري پور محدثه
 
 *دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به عوارض متعدد داروهاي موجود از يک طرف و افزايش روز افزون مقاومت باکتري ها به اين داروها از طرف ديگر استفاده از ترکيبات گياهي با خواص ضد ميکروبي گامي موثر در درمان بيماري هاي عفوني خواهد بود. اين تحقيق به منظور به منظور بررسي اثر ضد باکتريايي عصاره اتانولي علف چاي در مقابل چهار باکتري Staphylococcus aureus ATCC 6338، Escherichia coli ATCC 33303، Bacillus cereus PTCC 567 و Bacillus subtilis PTCC 6633 انجام شده است.
روش کار: گونه مورد نظر از ارتفاعات دماوند جمع آوري و سپس از خشک شدن، با دستگاه سوکسله عصاره گيري شد. جهت بررسي اثرات ضد باکتريايي از روش انتشار در آگار و به کمک ديسک استفاده شد. سپس با روش تهيه رقتهاي سريالي و اسپکتروفوتومتري حداقل غلظت متوقف کننده رشد عصاره براي هر باکتري تعيين و در نهايت تاثير غلظت
Sub MIC بر روي صفات ماکروسکوپي، ميکروسکوپي و فيزيولوژي باکتري ها بررسي شد. هرکدام از آزمون ها 3 بار تکرار و ميانگين آن تعيين شد. نتايج تست آنتي بيوگرام نشان داد که ميانگين قطرهاله عدم رشد استافيلوکوکوس اورئوس در مجاورت عصاره مذکوراز سه باکتري ديگر بيشتر و 23 ميلي متر بود. MIC عصاره علف چاي براي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس 8.62mg/ml و براي باسيلوس ها 35.5mg/ml و براي اشرشيا کلي 75mg/ml بدست آمد. در غضلت MIC Sub رنگ آميزي گرم هيچ يک از باکتري ها تغيير نکرد و لي اندازه کلني باکتري هاي گرم مثبت و قطر هر باکتري کاهش يافت. توليد کوآگولاز در باکتري استافيلوکوکوس اورئوس تغيير نکرد ولي اين باکتري توانايي تخمير مانيتول را از دست داد و تست Dnase آن منفي شد. در باکتري هاي باسيلوس سوبتليس و باسيلوس سرئوس توانايي توليد آنزيم آميلاز و هيدروليزکازئين در غلظت Sub MIC عصاره کاهش يافت. باکتري اشرشياکلي درغلظت Sub MIC در محيط  TSI گاز توليد نکرد و در محيط EMB کلني هايي با جلاي فلزي توليد نکرد

 
کلید واژه: Escherichia coli ،Bacillus cereus ،Bacillus subtilis ،Hypericum Perforatum ،Staphylococcus ،Sub MIC، تست Dnase
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 145  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی