نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تنوع دانه گرده لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L) در زاگرس شمالی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احساني ديزج يکان خديجه*,چقاميرزا كيانوش,معصومي سيدمحمد
 
 *گروه گياهپزشکي، گياه شناسي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) گياهي چند ساله از خانواده سوسن (Liliaceae) که از لحاظ دارويي و زينتي داراي اهميت فراواني است. اصلاح ژنتيکي آن به دليل اطلاعات اندک در زمينه ذخاير توارثي اين گياه محدود بوده است، لذا بررسي تنوع ژنتيکي آن ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه تنوع ژنتيکي 81 نمونه لاله واژگون شامل 33 نمونه از آذربايجان غربي، 23 نمونه از کردستان و 25 نمونه از کرمانشاه با استفاده از نشانگر مولکولي ISSR مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور بر روي DNA ژنومي استخراج شده از برگ هاي جوان واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) با استفاده از 14 آغازگر ISSR انجام گرديد. از 133 قطعه DNA توليدشده 95 تا (71.42%) از آنها چند شکلي نشان دادند. قطعات يا نوارها بر اساس وجود (1) يا عدم وجود باند (0) کد گذاري و با استفاده از نرم افزار NTSYS-pc تجزيه داده ها انجام شد. با استفاده از ضريب تشابه جاکارد ماتريس تشابه توده ها محاسبه شد و بر اساس آن تجزيه خوشه اي به روش COMPLETE انجام و دندروگرام آن ترسيم گرديد. در دندروگرام حاصل، توده هاي مورد مطالعه در 4 گروه اصلي طبقه بندي شدند. بيشترين شباهت بين دو نمونه از استان آذربايجان غربي با ميزان تشابه 71.05% و کمترين شباهت بين نمونه اي از کردستان با نمونه اي از کرمانشاه با ميزان تشابه 29.72% مشاهده شد. به طور کلي نتايج اين مطالعه وجود تنوع ژنتيکي در حد مطلوبي را در بين توده هاي مورد بررسي نشان داد. همچنين نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که ISSR روش مناسبي براي انگشت نگاري و ارزيابي تنوع ژنتيکي در ميان توده هاي لاله واژگون مي باشد.

 
کلید واژه: تنوع ژنتيکي، لاله واژگون، ISSR، تجزيه خوشه اي، شمال زاگرس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 89  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی