برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي مجيد*,ميرفخرايي رضاقلي,عباسي عليرضا
 
 *دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گندم بعنوان مهمترين گياه زراعي در جهان و ايران داراي ژنوتيپ هاي زيادي است که در برنامه هاي اصلاحي مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين، لازمه استفاده صحيح از آن ها، شناسايي روابط ژنتيکي ژنوتيپ ها و تعيين سطح تنوع موجود مي باشد. آگاهي از تغييرات صفات فيزيولوژيک همراه با بهبود ژنتيکي پتانسيل عملکرد گندم، براي بهبود شناخت فاکتورهاي محدودکننده عملکرد و براي تعيين استراتژي هاي اصلاح نباتات در آينده ضروري است. بنابراين توليد بالقوه محصولات کشاورزي در اثر تنش هاي محيطي امکان پذير نمي شود. براي مقابله با اين مشکلات شناسايي و انتخاب ارقام متحمل بسيار ضروري بنظر مي رسد. با توجه به اينکه بيشترين خسارت سرما در زمان گلدهي اتفاق مي افتد. در اين مطالعه با بررسي تنش سرماي بهاره بر صفات فيزيولوژيک کلروفيل a، کلروفيل b، کلروفيل کل، کارتنوئيد، پايداري غشاء سيتوپلاسمي بر روي مرحله زايشي گندم در شرايط کنترل شده بود. به اين منظور 20 رقم گندم نان همراه با چهار تيمار سرمايي (+8 (شاهد)، +2، 0 و -2 درجه سلسيوس) در آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي به اجرا درآمد. بر اين اساس، نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابل رقم در سرما در کليه صفات در سطح 5 درصد معني دار مي باشد. تجزيه خوشه اي براي 20 رقم مورد مطالعه موجب گروه بندي ارقام در شرايط شاهد (+8 °C) در 4 گروه و در شرايط تنش شديد (-2 °C) در 5 گروه با خصوصيات درون گروهي مشابه و بين گروهي غيرمشابه گرديد. با توجه به مقايسه ميانگين هاي صفات براي گروه هاي حاصل از تجزيه خوشه اي، تنش سرما واکنش هاي متفاوتي را در بين ارقام موجب شد و از اين نظر تنوع ژنتيکي کافي بين ژنوتيپ ها وجود دارد، که ارقام متحمل به سرما داراي ميزان کمتر تراوش سلولي و ميزان بالايي از کلروفيل در سطوح مختلف تنش سرما، مي باشند. با توجه به نتايج، رقم پيشتاز به عنوان متحمل ترين و رقم بک کراس روشن به عنوان حساس ترين رقم شناخته شدند.

 
کلید واژه: گندم، تنوع ژنتيکي، تنش سرما، صفات فيزيولوژيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی