نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی اینترون گروه II در باکتری های ترموفیل بومی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عرفاني تبار فهيمه*,غروي سارا,قرباني شيرين,سپهري سرشت سعيد
 
 *دانشکده علوم پايه، داشگاه الزهرا
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف:باکتري ها کارخانه هاي بي همتاي بيولوژيک در توليد محصولات زيست فناوري هستند. برخي ويژگي ها نظير تحمل شرايط خاص رشد و توليد آنزيم هاي مختلف، باکتريها را جهت توليد و بهره برداري مورد توجه قرار داده است. عده اي از باکتري ها واجد عوامل ژنتيکي با قابليت جابه جايي هستند. از اين عوامل مي توان به اينترون هاي گروه II اشاره کرد که نه تنها به کمک آنزيم هايي که کد مي کنند، قادر به برش خود هستند، بلکه قادرند در محل ديگري از ژنوم باکتري جايگزين شوند. اساس اين جايگزيني، برقراري پيوند هيدروژني بين بخش کوچکي از اينترون و توالي مکمل آن در جايگاه هدف است. اين جابه جايي با مهندسي ژنتيک قابل هدايت مي باشد و از آنجا که قرار دادن توالي خارجي درون اينترون در جابه جايي آن اختلال ايجاد نمي-کند، افق روشني براي ژن درماني پديدار مي شود. از سوي ديگر سه آنزيم با ارزش وارونوشتاز ,(reverse transcriptase) آندونوکلئاز ,(endonuclease) مچوراز (maturase) توسط اين اينترون ها کد مي شود. وجود اينترون هاي مزبور در باکتري هاي ترموفيل، زمينه هاي بهره برداري قابل توجهي را فراهم مي آورد. هدف از اين پژوهش شناسايي باکتري هاي ترموفيل بومي ايران که داراي اينترون گروه II هستند مي باشد.
مواد و روش ها: به منظور شناسايي اينترون گروه
II، بخش حفاظت شده آن در باکتري ها با استفاده از نرم افزار هاي بيوانفورماتيک شناسايي و با استفاده از نرم افزار Gene runner پرايمر اختصاصي طراحي شد.DNA ژنومي از باکتري بومي استخراج و PCR در شرايط بهينه انجام گرفت. باکتري هاي دارنده اينترون به منظور شناسايي ژن آنزيم ترانسکريپتاز معکوس، با روش PCR مورد بررسي بيشتر قرار گرفتند.
نتيجه: دو باکتري ترموفيل بومي جدا شده از چشمه هاي آب گرم ايران در بررسي اوليه توسط تکنيک
PCR واجد اينترون گروه II بودند. در بررسي بعدي وجود ژن trt که رمز کننده آنزيم ترانس کريپتاز معکوس مي باشد، در اين باکتري ها به اثبات رسيد.
بحث: باکتري هاي بومي مورد بررسي مي توانند جهت همسانه سازي
(cloning) ژن trt و توليد آنزيم گرما دوست مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: اينترون گروه II، باکتري ترموفيل بومي، ژن trt ،reverstranscriptase
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 276  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی