نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن نوکلئوکپسید و ناحیه غیرترجمه شده انتهای ’3 جدایه ویروس برونشیت عفونی طیور جدا شده از مرغداریهای شمالغرب کشور و ثبت آن در بانک ژنی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محداني راحله*
 
 *گروه زيست شناسي سلولي-مولکولي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه مراغه
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف: برونشيت عفوني يکي از بيماريهاي مهم از نظر اقتصادي در صنعت طيور مي باشد. کنترل اين بيماري با وجود واکسيناسيون منظم، به دليل بروز سويه هاي جديد ويروس عامل بيماري در بسياري از موارد با شکست مواجه مي شود. لذا براي تهيه واکسنهاي موثر، داشتن اطلاعات ژنتيکي دقيق در مورد سو يه هاي در گردش در هر منطقه ضروري مي باشد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه توالي نوکلئوتيدي ژن نوکلئوکپسيد
(N) و ناحيه غيرترجمه شده انتهاي (3’ UTR) 3’ در جدايه Ur1/o9 تعيين گرديد و در بانک ژني ثبت شد. سپس با ساير تواليهاي ثبت شده مربوط به سويه هاي ديگر ويروس در بانک ژني مقايسه گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده توالي ناحيه مورد نظر بيشترين تشابه را با جدايه هاي ايراني ديگر داشت و بر اساس آناليز فيلوژنتيک نيز با جدايه ديگر ايراني که قبلا تعيين توالي شده بود، در يک گروه قرار گرفت. بر اساس آناليز فيلوژنتيک ژن
N، جدايه Ur1/o9 در فاصله بين سويه هاي امريکايي و استراليايي قرار گرفت و از سويه هاي واکسني مورد استفاده در ايران فاصله زيادي داشت. آناليز فيلوژنتيک ناحيه 3’ UTR نشان داد که جدايه ايراني بيشترين تشابه را با سويه هاي امريکايي و کمترين تشابه را با سويه هاي واکسني داشتند.
بحث: بر اساس نتايج، سويه هاي ويروس برونشيت عفوني در گردش در مرغداريهاي ايران از نظر ژنتيکي از سويه هاي واکسني معمول مورد استفاده در مرغداريهاي ايران متفاوت مي باشند و تهيه واکسني بر اساس سويه هاي در گردش کشور جهت کنترل موثر بيماري اجتناب ناپذير مي باشد.

 
کلید واژه: برونشيت عفوني طيور- RT-PCR، ژن نوکلئوکپسيد (N)- ناحيه غير ترجمه شده انتهاي ’3 (’UTR 3)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 150  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی