برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي قرابت بين گونه اي در 8 گونه از جنس Tragopogon بر اساس ويژگي هاي کاريوتيپي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مقيمي فام رويا*
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، آذربايجان شرقي، تبريز
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بذر هشت گونه مختلف از جنس Tragopogon از آذربايجان شرقي جمع آوري و مورد مطالعه قرار گرفت. گونه ها عبارت بودند از: T. montanus، 2n=24، T. pusillus، 2n=14، T. graminifolius، 2n=12، T. vaginatum، 2n=12، T. Choloratum، 2n=12، T. reticulatum، 2n=14، T. rezaiyensis، 2n=24، و T. buphthalmoides، 2n=12. مطالعات کاريوتيپي توسط 5 سلول متافازي براي هر گونه انجام شد. با استفاده از کروموزوم هاي متافازي حاصل از مريستم انتهايي ريشه، عدد پايه کروموزومي در گونه هاي مورد بررسي بين x=6 (4 گونه، ديپلوئيد و دو گونه، تتراپلوئيد) و x=7 (2 گونه، ديپلوئيد) متغير بود. جهت مطالعه و اندازه گيري کروموزوم ها از سيستم آناليز تصويري استفاده شد. نتيجه تجزيه به مولفه هاي اصلي بر اساس کليه صفات کروموزومي نشان داد که بر مبناي مولفه اول و مولفه دوم نقش متغيرهاي طول بازوي بلند (L)، طول کل کروموزوم(TOT)  و درصد طول بازوي بلند(L%)  در گروه بندي گونه هاي شنگ مهم مي باشد. گونه هاي مورد مطالعه بر اساس ويژگي هاي کاريوتيپي اندازه گيري شده از طريق روش تجزيه به مولفه هاي اصلي گروه بندي گرديدند. به منظور مشخص نمودن ميزان تشابه گونه ها از تجزيه کلاستر استفاده شد. در اين بررسي 8 گونه بر اساس ميانگين ويژگي هاي کاريوتيپي مورد تجزيه کلاستر قرار گرفتند. در تجزيه واريانس بين گونه ها 4 گروه براي قطع دندروگرام انتخاب گرديد. با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره بر اساس فاصله ژنتيکي توان دوم فاصله اقليدسي گونه هاي مورد مطالعه در 4 گروه قرار گرفتند به نحوي که گونه هاي هر گروه از نقطه نظر تنوع کاريوتيپي يکسان مي باشند. ميانگين نسبت بازوها در گروه اول برابر 1.09، در گروه دوم برابر 2.05، در گروه سوم 1.91 و در گروه چهارم برابر 1.70 ميکرون مي باشد. در گروه اول گونه هايي قرار گرفته اند که از لحاظ مورفولوژي کروموزوم متاسانتريک (m) بوده و در ساير گروه ها گونه هايي از شنگ قرار دارند که از لحاظ مورفولوژي کروموزوم (sm) هستند. گونه هايي که در گروه هاي 2، 3 و 4 قرار گرفته اند T. vaginatum، T. pusillus، T. choloratum، T. buphthalmoides، T. graminifolius، و T.montanus نسبت به گونه هاي گروه يک T. reticulatum، T. rezaiyensis، نامتقارن تر هستند. به عبارت ديگر کاريوتيپ آن ها از لحاظ تکاملي متکامل تر از گونه هاي گروه يک است.

 
کلید واژه: قرابت، تجزيه چند متغيره، کروموزوم، کاريوتيپ، شنگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی