برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه کاریوتیپی برخی گونه های جنس بومادران در ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جوزي زهراسادات*,مازوجي علي,سليم پور فهيمه
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

سابقه و هدف: بومادران (Achillea) يکي از جنس هاي دارويي مهم تيره گل ستارگان (Asteraceae) مشتمل بر گونه هايي چند ساله و پايا مي باشد. در فلور ايرانيکا 19 گونه و شش زيرگونه از جنس بومادران گزارش شده است که هفت گونه آن بومي ايران مي باشند. منابع ژنتيکي يکي از پرارزش ترين و حياتي ترين منابع طبيعي هستند و تنوع ژنتيکي پايه و اساس کار اصلاح نباتات را تشکيل مي دهد. در پژوهش حاضر با شمارش و اندازه گيري کروموزوم هاي مرحله متافازي ميتوز شش گونه بومادران، کاريوتيپ و تقارن گونه ها بررسي مي شود.
مواد و روش ها: بدين منظور مريستم نوک ريشه شش گونه از جنس بومادران جمع آوري شده از مناطق مختلف ايران، مورد بررسي سيتوژنتيک قرار گرفت. پس از مراحل تثبيت، هيدروليز و رنگ آميزي، نمونه ميکروسکوپي تهيه، تعداد و ابعاد کروموزوم ها در مرحله ميتوز اندازه گيري و فرمول کاريوتيپي هر گونه تعيين شد. هم چنين کاريوتيپ و آيديوگرام آن ها ترسيم گرديد
.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که شش گونه مورد مطالعه به دو گروه د
يپلوئيد 2n=2x=18 (A. tenuifolia, A. oxyodonta) و تتراپلوئيد 2n=4x=36 (A. millefolium, A. wilhelmsii, A. vermicularis, A. aucheri) تقسيم مي شوند. بر اساس فرمول کاريوتيپي اغلب کروموزوم ها در گونه هاي مورد مطالعه متاسانتريک تا ساب متاسانتريک هستند. از نظر ميانگين طول ژنوم، بيشترين مقدار متعلق به گونه A.vermicularis و کم ترين ميانگين طول ژنوم به گونهA.oxyodonta  تعلق دارد. هم چنين همه گونه هاي مورد مطالعه در تحقيق حاضر بر اساس جدول دو طرفه استيبنز در کلاس 2A قرار مي گيرند که نشان دهنده کاريوتيپ نسبتا متقارن است. نتايج حاصل از اين تجزيه جهت رده بندي گونه ها و انتخاب گونه هاي نزديک به يکديگر براي انجام تلاقي بين گونه اي استفاده مي شود.

 
کلید واژه: تنوع ژنتيکي، بومادران، سيتوژنتيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 170  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی