برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سیتوژنتیکی جنس Cirsium از تیره گل آفتابگردان در ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوروزي مريم,شيدايي مسعود,عطار فريده
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مطالعه پوشش گياهي و بررسي توده هاي بومي و گونه هاي وحشي با توجه به نقش آنها در شناخت ذخاير ژنتيکي کشور از ارزش زيادي برخوردار است. جنس Cirsium يکي از جنسهاي بزرگ تيره گل آفتابگردان مي باشد. اين جنس در دنيا 250 الي 300 گونه چندساله، دوساله و بندرت يکساله خاردار تشکيل مي شود که پراکنش اين جنس در نواحي نيمه بياباني تا عرضهاي شمالي مي باشد لذا يک جنس متعلق به قلمرو هولارکتيک محسوب مي شود. اين جنس در ايران عمدتا در نوار شمالي تا مرکزي کشور رويش دارد و يک عنصر ايراني – توراني محسوب مي شود. مرکز تنوع زيستي اين جنس در ايران منطقه آذربايجان بوده و در شيبهاي جنوبي البرز تا خراسان کشيده مي شود. در اين تحقيق 21 جمعيت از 17 گونه متعلق به پنج بخش اين جنس از استانهاي مختلف کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس گزارشهاي موجود عدد پايه کروموزومي اين جنس X=17 مي باشد و حدود 69% گونه هاي اين جنس ديپلوئيد 2n=2x=34 حدود 20% گونه ها تتراپلوئيد 2n=4x=68 مي باشد. سه گونه C.vulgare, C. elodes و C. lappaceum تتراپلوئيد و بقيه گونه هاي مطالعه شده ديپلوئيد مي باشند. عدد کروموزومي 5 گونه و سطح پلوئيدي دو گونه ،گزارش وجود کروموزوم B در 12 گونه، پديده سيتوميکس در 5 گونه، پديده ترانسلوکاسيون و تشکيل کوادري والانت در 5گونه ديپلوئيد و نقش تغييرات ساختماني کروموزوم ها در گونه زائي جنس و تشکيل گامتهاي کاهش نيافته در دو گونه براي نخستين بار در دنيا گزارش مي شود. بررسي رفتار کروموزوم ها در طي تقسيم ميوز در همه گونه ها براي نخستين بار گزارش مي شود و صفاتي نظير ميانگين تشکيل بيوالانت ميله اي، بي والانت حلقوي، کوادري والانت، يوني والانت، فرکانس تشکيل کياسماي مياني، کياسماي انتهائي و کياسماي کل در سلولهاي مادر دانه گرده در حال انجام تقسيم ميوز در مرحله دياکينز پروفاز ميوز I مورد مطالعه و آناليز قرار گرفت. بيشترين ميزان بي والانت حلقوي و کمترين ميزان بي والانت ميله اي، بيشترين ميزان کياسماي انتهائي و کياسماي کل در جمعيت اراک گونه C. arvense؛ بيشترين ميزان تشکيل کياسماي مياني و کوادري والانت در جمعيت منجيل گونه C. congestum مشاهده مي شود. باروري گرده در اين جنس بيش از 97% مي باشد. بيشترين درصد باروري در گونهC. spectabile به ميزان 99.9% و کمترين ميزان باروري گرده در گونه C. arvense مشاهده مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 139  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی