برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تنوع مورفو فيزيولوژيک برخي از اکوتيپ هاي گياه شورزي آلوروپوس ليتوراليس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميدانسري مريم*,نعمت زاده قربانعلي,شكري احسان
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

يکي از ويژگي هاي فلور گياهي ايران تنوع زياد گونه هاي علفي است. با اين وجود بسياري از اين گونه ها داراي پراکنش محدود بوده و اکثرا جمعيت هاي کوچکي در شرايط نامساعد محيطي تشکيل مي دهند. لذا بدليل شرايط خاص حاکم بر رويشگاههاي اين گونه ها، از نظر حفاظتي بسيار آسيب پذيرند. بديهي است برآورد ميزان تنوع مورفو فيزيولوژيک درون گونه اي در سطح تک گياه و در ابعاد جمعيت، علاوه بر آشکار کردن جنبه هاي کاربردي گونه مورد مطالعه کمک شاياني به حفاظت بهتر منابع زيستي خواهد نمود. گياه آلوروپوس ليتوراليس يک گراس شورزي تک لپه با خصوصيات بيولوژيک ارزشمند مي باشد که بدليل تحمل به شوري بالا مي تواند جنبه هاي کاربردي زيادي در امر بهره برداري از اراضي و آبهاي شور بعنوان يک گياه مرتعي و علوفه اي داشته باشد. در اين مطالعه اکوتيپ هاي مختلف اين گياه از عرض هاي جغرافيايي و ارتفاعات مختلف ايران جمع آوري گرديد و بمنظور برآورد ميزان تنوع از لحاظ برخي پارامترهاي مورفولوژي و فيزيولوژي مورد بررسي قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک اندام هوايي و ريشه، ارتفاع گياه، طول ريشه، تعداد پنجه، تعداد کل ريشه هاي اصلي (ميزان ريشه دهي) و سرعت رشد نسبي مي باشد. بر اين اساس اکوتيپ هاي F4 و F2 بيشترين ميزان تجمع ماده خشک و اکوتيپ هاي E2 و G4 کمترين ميزان وزن خشک را داشتند. همچنين اکوتيپ هاي H3 و F3 به ترتيب بيشترين و کمترين نسبت ميزان وزن خشک ريشه به اندام هوايي را به خود اختصاص دادند. بر پايه اطلاعات بدست آمده ميانگين ارتفاع و طول ريشه به ازاء يک گياه به ترتيب برابر با 39.4، 13.8 سانتي متر و ميانگين تعداد پنجه و تعداد کل ريشه ها به ترتيب معادل 22 و 33 عدد به ازاء هر گياه مي باشد. بر اين اساس بيشترين تعداد پنجه در اکوتيپ E2 و بيشترين ميزان ريشه دهي در اکوتيپ F1 مشاهده گرديد. همچنين کل اکوتيپ هاي مورد بررسي از لحاظ ميزان سرعت رشد نسبي در سه کلاس تند رشد (اکوتيپ هاي گروه H)، متوسط رشد (اکوتيپ هاي C،  Fو G) و کند رشد (اکوتيپ هاي گروه E) از يکديگر تفکيک شدند. در مجموع نتايج بدست آمده نشان مي دهد که گياه آلوروپوس ليتوراليس از لحاظ پارامترهاي مورفوفيزيولوژيک مورد بررسي از شاخص تنوع درون گونه اي بالايي برخوردار است و اکوتيپ هاي مختلف آن مي توانند بخوبي پاسخگوي نيازمندي هاي کاربردي در حوزه هاي مختلف محيط زيست و مرتع، صنعت علوفه و علوم سلولي و مولکولي باشند.

 
کلید واژه: آلوروپوس ليتوراليس، تنوع مورفوفيزيولوژيک، اکوتيپ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 98  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی