مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي عملکرد بيماران مبتلا به آسيب مغزي با استفاده از آزمون ديداري- حرکتي بندر گشتالت و مقايسه آن با تصاوير MRI مغز آن ها و گروه بهنجار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حميد نجمه,غفاري مجيد
 
 
 
عنوان همایش: سمپوزيوم نوروپسيكولوژي ايران
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاد دانشگاهی، واحد البرز (تربیت معلم)
زمان:  1386دوره 3
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اين پژوهش به ارزيابي و مقايسه بيماران مبتلا به آسيب مغزي و افراد بهنجار با استفاده از آزمون ديداري- حرکتي بندر گشتالت و مقايسه نتايج آن با تصاوير MRI مغز بيماران مبادرت شد. جامعه پژوهش، شامل بيماران دچار ضايعه مغزي در بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان گلستان اهواز در ماه هاي ارديبهشت و خرداد 1384 و افراد سالم از لحاظ کارکرد مغزي است. نمونه اين پژوهش متشکل از 60 نفر آزمودني است که در دو گروه 30 نفري بيماران و افراد سالم قرار گرفتند. اين دو گروه به صورت در دسترس انتخاب شدند. طرح اين پژوهش، پس رويدادي است. ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از آزمون ديداري- حرکتي بندر گشتالت و تصاوير MRI مغز بيماران که نتايج و اعتبار و روايي ابزارهاي مذکور، مطلوب و رضايت بخش بوده است. يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش نشان دادند بين نحوه عملکرد بيماران دچار ضايعه هاي مغزي و افراد سالم از لحاظ کارکرد مغزي در ترسيم اشکال آزمون بندر گشتالت از نظر تعداد و نوع خطاها (با استفاده از آزمون t براي دو گروه مستقل) تفاوت هاي معني داري وجود دارد. همچنين بين نتيجه آزمون بندر گشتالت و نتيجه حاصل از تصاوير MRI مغز بيماران همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. در تحليل کيفي پروتکل هاي بيماران، نوع خطاهاي بيماران با توجه به محل ضايعه مغزي در اين پژوهش، با نتايج حاصل از ارزيابي پيشينه پژوهش و نتايج حاصل از MRI مغز بيماران مذکور، همخواني قابل قبولي مشاهده مي شود.

 
کلید واژه: آزمون ديداري- حرکتي بندر گشتالت، آسيب مغزي، MRI مغز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی