نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر دما، ترموپریود و وزن غده بر خصوصیات رشدی زیره سیاه (Bunium persicum)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ظريف پور نگار*,ناصري پوريزدي محمدتقي
 
 *دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زيره سياه يک گياه ويژه با سازگاري اکولوژيکي و ارزش داروئي است. در ايران، در سال هاي اخير تلاش براي اهلي سازي، افزايش عملکرد و همچنين استفاده از غده هاي آن بصورت زراعي از اين گياه چندساله علفي انجام شده است. در بعضي کشورهاي همسايه ايران براي استفاده هاي داروئي، غذايي، و بهداشتي، بذرهاي آن از رويشگاه هاي طبيعي جمع آوري مي شود.ايران مهمترين توليدکننده و صادرکننده اين گياه مي باشد. از محدوديت هاي اصلي در توسعه کشت و کار، خواب عميق آن مي باشد که سخت جوانه مي زند. بذرهاي آن در اکثر اوقات غيربارورند و در صورت جوانه زني نياز به يک دوره چندساله تا گلدهي و عملکرد اقتصادي دارند. درنتيجه تحقيقات براي پايداري توليد اين گياه ضروريست. در اين تحقيق به منظور بررسي اثر دما، ترموپريود و وزن غده روي صفات زراعي زيره سياه، آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کاملا تصادفي با سه تکرار و در گلدان اجرا شد. فاکتور دما در سه سطح 20، 10، 5 سانتي گراد، فاکتور وزن غده در دو سطح 5£، 5> گرم و ترموپريود 10 و 40 روز براي هر سطح سرما، در سال 1388 در باغ گروه باغباني دانشگاه فردوسي اجرا شد. با توجه به نتايج تجزيه واريانس و آزمون دانکن، مشاهده شد که فاکتور دما اثر معني داري (%99£a) روي تعداد شاخه هاي گل دهنده داشته، ولي دوره زماني سرمادهي و وزن غده به تنهايي اثر معني داري بر درصد سبز شدن غده ها، ارتفاع، تعداد چتر در بوته، تعداد گل و وزن دانه نداشته، ولي وزن غده 5£ گرم تاثير بيشتري بر اين اجزا داشته است. اثر متقابل دو فاکتور وزن غده و مدت زمان، در مورد صفت تعداد چتر در بوته، اثر متقابل دما و دوره سرمادهي در مورد صفت هاي ارتفاع و تعداد چتر، و اثر متقابل دما و وزن غده در صفت تعداد چتر در بوته معني دار شد. توصيه مي شود براي انتقال غده از خزانه به زمين اصلي، از غده ها با وزن 5£ گرم به همراه تنش سرما 5 و 10 درجه استفاده شود.

 
کلید واژه: ترموپريود، سرمادهي، گياه داروئي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی