برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه مریم گلی سهندی (Salvia Sahendica)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفايي ليلي*,طالب عصمت,افيوني داوود
 
 *اصفهان، شهرک اميريه، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مريم گلي سهندي (Salvia Sahendica) از جمله گياهان دارويي متعلق به خانواده نعناعيان (Lamiaceae) مي باشد. با توجه به اين نکته که در بسياري از مناطق خشک و نيمه خشک ايران، آب ها و زمين هاي شور و نيمه شوري وجود دارد که زراعت بسياري از گياهان را با مشکل مواجه کرده است، آزمايشي براي بررسي رفتار جوانه زني اين گياه در سال 1389 در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان انجام شد. به اين منظور، بذور گياه تحت پنج تيمار شوري ]صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 ميلي مولار[ در دماي 25 درجه سانتيگراد و در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار قرار گرفت. صفات مورد مطالعه درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه چه، وزن تر و خشک تک بوته و شاخص بنيه بذر بود. بر اساس نتايج بدست آمده از اين آزمايش، اثر تيمارها بر کليه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال %1 تفاوت معني داري داشت. بطور کلي با افزايش شوري کليه صفات مورد مطالعه کاهش يافت. بيشترين درصد جوانه زني مربوط به تيمار شاهد با %64.13 جوانه زني بود که تفاوت معني داري با دو تيمار 50 و 100 ميلي مولار نشان نداد. تيمارهاي 150 و 200 ميلي هيچگونه جوانه زني نداشتند. با افزايش شوري، طول ريشه چه، ساقه چه و وزن تر و خشک گياهچه کاهش يافت. شاخص بنيه بذر تفاوت معني داري در تيمارهاي مورد بررسي نشان نداد. با توجه به مولفه هاي جوانه زني و رشد ريشه چه و ساقه چه مي توان چنين نتيجه گرفت که اين گياه داراي حساسيت متوسط به شوري مي باشد. بنابراين توصيه مي شود که قبل از کاشت آزمون خاک جهت تعيين شوري انجام گيرد.

 
کلید واژه: مريم گلي سهندي، شوري، (Salvia Sahendica)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی