برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف گونه Silybum marianum از نظر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صرامي منصوره*,زينلي حسين
 
 *دانشگاه پيام نور تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين تحقيق در بين 8 جمعيت از گونه Silybum marianum در قالب طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس، بين جمعيت ها از لحاظ کليه صفات اختلاف معني داري در سطح احتمال ا درصد وجود داشت. ضرايب تنوع ژنتيکي بدست آمده براي صفات عملکرد دانه، وزن کل کاپيتول هاي هر بوته، وزن هر کاپيتول و تعداد کاپيتول هاي هر بوته بالا بود. که بيانگر تنوع زياد در بين نمونه هاي مورد مطالعه براي اين صفات مي باشد. برآورد ضرايب همبستگي صفات نشان داد که وزن هزار دانه با طول هر دانه داراي همبستگي مثبت و معني داري بود. همچنين رابطه قوي و مثبتي بين عملکرد دانه و وزن کل کاپيتول هاي هر بوته بود. بر اساس تجزيه به عامل ها، دو عامل اول و دوم در مجموع بيش از 88 درصد از کل واريانس متغيير ها را تبين کردند. نتايج تجزيه خوشه ايي نشان داد، با برش دندروگرام در فاصله 17.30، جمعيت هاي مورد مطالعه در 4 گروه مختلف قرار گرفتند. بيشترين فاصله اقليدسي بين جمعيت هاي برآن شمالي و ملاثاني و کمترين فاصله اقليدسي بين جمعيت هاي آمل و مبارکه بود.

 
کلید واژه: Silybum marianum، تنوع ژنتيکي، ضرايب همبستگي، تجزيه به عامل ها و تجزيه خوشه ايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی