برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پارامترهای جوانه زنی مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تنش اسمتیک با استفاده از رگرسیون خطی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صبوري حسين*,رحماني زهرا,قلي زاده عبداللطيف,جعفرزاده رزمي محمدرضا,صبوري عاطفه
 
 *گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جوانه زني به عنوان يکي از مهمترين مراحل زندگي گياه زراعي نقش تعيين کننده اي در استقرار مناسب گياه و عملکرد نهايي آن دارد به طوري که مي توان گفت سبز شدن مطلوب يک گياه مستلزم جوانه زني سريع، يکنواخت و کامل بذور مي باشد. با توجه به ضرورت زراعي نمودن گونه هاي مرزه و اهميت اين گياه در کاربرد آن در صنايع غذايي، داروئي، آرايشي و بهداشتي، آزمايشي به منظور بررسي عکس العمل پارامترهاي موثر در جوانه زني گياه مرزه در شرايط تنش خشکي بررسي شد. اين آزمايش در شرايط کنترل شده اتاقک رشد، در قالب طرح کاملا تصادفي با دو تکرار اجرا شد و پتانسيل هاي اسمزي مورد نياز با استفاده از مانيتول در 14 سطح (از سطح صفر تا سطح 14 بار) با فاصله سطوح يک بار ايجاد شد و به عنوان سطوح اعمال تنش در نظر گرفته شد. صفات مهم در مرحله جوانه زني و رشد اوليه گياهچه اي شامل طول ريشه چه و طول ساقه چه اندازه گيري شد. همچنين زمان شروع تا حداکثر جوانه زني، حداکثر جوانه زني، يکنواختي جوانه زني و سرعت جوانه زني با استفاده از رگرسيون خطي برآورد گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد اختلاف بين پتانسيل هاي اسمزي مورد بررسي براي طول ريشه چه، طول ساقه چه، زمان شروع تا حداکثر جوانه زني، حداکثر جوانه زني، يکنواختي جوانه زني و سرعت جوانه زني در سطح احتمال يک درصد معني دار مي باشند. همچنين مشخص شد با افزايش ميزان تنش خشکي طول ريشه چه، طول ساقه چه، حداکثر جوانه زني و سرعت جوانه زني کاهش و در مقابل زمان شروع تا حداکثر جوانه زني و يکنواختي جوانه زني افزايش مي يابد. بالاترين ميزان يکنواختي جوانه زني در پتانسيل 14 و سپس 12 بار بود. اختلاف بين تيمار شاهد با پتانسيل يک بار براي درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، حداکثر جوانه زني، طول ريشه چه معني دار نبود، در حاليکه براي ساير صفات بين شاهد و پتانسيل يک بار (حداقل تيمار خشکي) معني دار بود.

 
کلید واژه: مرزه، جوانه زني، تنش خشکي، رگرسيون خطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 108  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی