برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر بیوماس و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: علي نژادجهرمي هادي*,محمدخاني عبدالرحمان,صالحي محمدحسن,طباطبايي سيدحسن
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پساب حاصل از فاضلاب شهري به علت غني بودن از عناصر غذايي مورد نياز گياه به عنوان يک کود کامل و ارزان قيمت مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق، اثر پساب تصفيه شده شهرکرد بر بيوماس و ميزان اسانس گياه بادرنجبويه در قالب طرح کاملا تصادفي با 5 تيمار (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد پساب در آب آبياري) و سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نشاء هاي بذري بادرنجبويه در مرحله 4 برگي به گلدان هاي حاوي مخلوط خاكي يكسان انتقال يافتند و به مدت 3 ماه توسط نسبت هاي مختلف پساب، آبياري شدند. در پايان دوره وزن تر و خشك اندام ها تعيين و ميزان اسانس اندام هوايي به روش تقطير توسط كلونجر اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس وزن تر و خشک كل گياه، اندام هوايي و همچنين درصد اسانس در سطح يک درصد معني دار شدند. بيشترين ميزان هر شاخص تحت تاثير تيمار 100 درصد و کمترين ميزان در تيمار صفر درصد پساب حاصل شد. تجزيه واريانس نسبت هاي وزني در گياه بادرنجبويه نشان داد که بين تيمارها در نسبت وزن تر به خشک قسمت هاي هوايي تفاوت معني دار وجود ندارد، ولي بين نسبت هاي وزن تر به خشک ريشه، نسبت وزن تر هوايي به تر ريشه، نسبت وزن خشک هوايي به خشک ريشه و نسبت وزن تر به خشک كل گياه در سطح يک درصد، تفاوت معني دار مشاهده شد. بيشترين وزن خشك قسمت هوايي به خشک ريشه كه يكي از معيارهاي فتوسنتز است در تيمارهايي به دست آمد که درصد پساب بيشتري داشتند. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه آبياري با پساب علاوه بر تامين آب، مواد غذايي مورد نياز گياه را تامين نموده و به طور مستقيم و يا غير مستقيم با افزايش بيوماس، ميزان اسانس را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: بادرنجبويه، آبياري با پساب، بيوماس و درصد اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 131  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی