برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر تعامل قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر تغییرات فنل کل در ریشه ارقام زیتون

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سعيدي زاده آيت اله*,نياستي فهيمه
 
 *گروه گياهپزشكي، دانشکده علوم كشاورزي، دانشگاه شاهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

نهال هاي يکساله زيتون رقم زرد، روغني، كرونيكي و مانزانيلا در بستري از خاک لومي شني استريل به ميزان 2000 گرم کشت شدند. آزمايش بر اساس طرح کاملا تصادفي در 32 تيمار و پنج تکرار طراحي گرديد: شاهد، نماتد به تنهايي، قارچ به تنهايي و قارچ + نماتد. ميزان مايه تلقيح نماتد با سه جمعيت (2000، 3000 و 4000) لارو سن دوم و در مورد قارچ 10 عدد ميکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر براي هر گلدان تعيين گرديد. ميزان تركيبات فنلي در مراحل صفر، 10، 20 و 30 روز پس از مايه زني مورد بررسي قرار گرفت. ده روز پس از مايه زني در رقم کرونيکي ميزان تركيبات فنلي ريشه در تيمار قارچ + نماتد جمعيت 4000 تفاوت معني داري را با شاهد نشان داد (p£0.05). در 20 و 30 روز پس از مايه زني ميزان تركيبات فنلي در تيمار قارچ + نماتد جمعيت 4000 با شاهد در رقم روغني، زرد و مانزانيلا در سطح 5% تفاوت معني دار و نسبت به شاهد بيشتر بود. در اين آزمايش ميزان تركيبات فنلي در تيمارهاي قارچ + نماتد نسبت به تيمارهاي قارچ به تنهايي و نماتد به تنهايي در ميزبانها بيشتر بود (p£0.05). ميزان ترکيبات فنلي در ريشه از بيشترين تا کمترين به ترتيب در ارقام کرونيکي، روغني، زرد و مانزانيلا مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: ميزان فنل كل، نماتد ريشه گرهي، پژمردگي ورتيسيليومي زيتون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی