برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گردو بر جوانه زنی بذور علف های هرز خرفه و تاج خروس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دادگر حبيب اله*
 
 *مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي، استان سمنان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اثرات سوء و ماندگاري ترکيبات مضر مواد شيميايي در طبيعت به مدت طولاني سبب شده که محققان به فکر استفاده از طبيعت و مواد طبيعي براي کنترل علفهاي هرزافتند و آللوپاتي ابزاريست که در مديريت مزرعه اين امکان را براي محققين فراهم مي کند. گردو Juglans regia گياهي است که داراي خاصيت آللوپاتيک مي باشند که مي توان از مواد موثره آنها در تهيه علف کش هاي طبيعي استفاده نمود. هم چنين تاج خروس Amaranthus retroflexus و خرفه Portulaca oleracea از جمله علف هاي هرز مهم در بسياري از مزارع در تمام دنيا و ايران مي باشند. در بررسي حاضر، اثر عصاره آبي برگ گردو با غلظت هاي 20، 40، 60 و 80 درصدحجمي (و يک تيمار با آب مقطر به عنوان تيمار شاهد) بر جوانه زني و رشد گياهچه خرفه و تاج خروس مورد آزمايش قرار گرفت. آزمايش با طرح آماري کاملا تصادفي در 3 تکرار و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانکن و LSD در سطح 1% صورت گرفت. نتايج نشان داد که اثر تيمارها بر طول گياهچه ها کاملا معني دار شده است. دردرصد جوانه زني نيز همه تيمارها در سطح يک درصد معنادار شده اند. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت عصاره آبي گردو از طول ساقه چه وريشه چه خرفه و تاج خروس کاسته شده است ولي در مقايسه ساقه چه و ريشه چه مي توان نتيجه گرفت که عصاره گردو طول ريشه چه را بيشتر کنترل کرده است. هم چنين روند جوانه رني تاج خروس و خرفه با به کاربردن عصاره گردو و افزايش غلظت آن کاهش يافت و نهايتا تا روز پنجم متوقف شد. از نتايج بدست آمده در اين تحقيق مي توان در ساخت علف کش هاي طبيعي و نيز استفاده از گياهان با خواص آللوپاتي به عنوان کود سبز که باعث بهبود خواص خاک شده و علف هاي هرز را کنترل مي کند در نتيجه باعث کاهش مصرف علف کش ها مي گردد.

 
کلید واژه: آللوپاتي، گردو، خرفه، تاج خروس، عصاره آبي، جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 299  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی