برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در منطقه ایلام

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خوش خبر حميد*,ناصري رحيم,سليماني فرد عباس
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خرم آباد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زيره سبز (Cuminum cyminum L.) يکي از گياهان دارويي ارزشمند از تيره چتريان مي باشد که به طور گسترده در صنايع دارويي، بهداشتي و غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد. يکي از حساس ترين مراحل زندگي گياه اثر تنش شوري بر مرحله جوانه زني مي باشد، تعيين محدوده اي که منجر به کاهش جوانه زني بر اثر تنش شوري گردد مي تواند ما را در شناسايي که مناطقي که محدوديت شوري بالاتر گردد کمک نمايد. بدين جهت به منظور اثر تنش شوري بر جوانه زني بذر زيره سبز آزمايشي گلخانه اي در قالب طرح بلوک هاي تصادفي در سه تکرا در مرکز آموزش کشاورزي فني حرفه اي، ايلام در سال 89-1388 انجام گرفت. ميزان غلظت هاي مورد استفاده جهت اعمال تنش شوري بر حوانه زني زيره سبز شامل صفر، 100، 200، 300، 400 و 500 پي پي ام کلرو سديم در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گيري در اين پژوهش شامل درصد نهايي جوانه زني، شتاب جوانه زني، ارزش حداکثر و ميانگين جوانه زني روزانه و ارزش جوانه زني در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده نشان دهنده اختلاف معني دار اثر تنش شوري بر صفات مورد ارزيابي بود، به طوري که غلطت هاي مختلف تنش شوري نسبت به تيمار شاهد باعث کاهش معني دار درصد نهايي جوانه زني و شتاب جوانه زني در سطح احتمال 1 درصد و باعث کاهش معني دار ارزش حداکثر و ميانگين جوانه زني روزانه و ارزش جوانه زني در سطح احتمال 5 درصد گرديد. در اين پژوهش تيمار 500 پي پي ام کلرو سديم نسبت به تيمار عدم تنش شوري موجب کاهش معني دار درصد نهايي جوانه زني، شتاب جوانه زني، ارزش حداکثر و ميانگين جوانه زني روزانه و ارزش جوانه زني گرديد. بنابراين با توجه به نتايج آزمايش نشان داده شد که تنش شوري داراي اثر منفي بر بذر زيره سبز مي گذارد.

 
کلید واژه: تنش شوري، زيره سبز، جوانه زني، منطقه ايلام
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 85  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی