برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد و فاکتورهای خونی (CBC) در جوجه های گوشتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رييسي مهدي*,زارع شحنه احمد,اوسط حسيني علي آباد سيدعلي,روفچايي امير
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير مدت و ميزان استفاده از پودر سير (Allium sativum) بر عملکرد رشد و تغييرات فاکتورهاي خوني  (CBC)در جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با 360 قطعه جوجه گوشتي سويه تجاري راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفي به صورت فاکتوريل 4×3 با دو عامل سطح مصرف پودر سير در جيره (شامل: 0، 0.5، 1 و 3 درصد) و دوره زماني مصرف (آغازين، پاياني و کل دوره) با 10 تيمار و 3 تکرار (12 قطعه جوجه در هر تکرار) از سن 1 تا 42 روزگي انجام پذيرفت. در پايان دوره، داده هاي آزمايش شامل افزايش وزن، مصرف خوراك، ضريب تبديل غذايي، شمارش گلبول هاي سفيد و قرمز، مقدار هموگلوين و درصد هماتوکريت مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد که استفاده از پودر سير مصرف خوراک را نسبت به گروه شاهد با کاهش روبرو ساخت (p<0.001). مصرف پودر سير در سطوح 1 و 3 درصد موجب افزايش وزن معني دار نسبت به سطح 0.5 درصد گرديد (p<0.05). دوره زماني مصرف پودر سير اثر معني داري بر مصرف خوراک وافزايش وزن نداشت اما در مجموع تيمارهايي که در دوره پاياني پرورش پودر سير مصرف نمودند، افزايش وزن بيشتري داشتند. مناسب ترين ضريب تبديل غذايي در پايان دوره پرورش مربوط به گروه هاي تغذيه شده با جيره حاوي 1 درصد پودر سير بود كه تفاوت معني داري را با تيمارهاي مصرف کننده 0.5 درصد پودر و سير شاهد داشت (p<0.001). نتايج آزمايش فاکتورهاي خوني (CBC) در 42 روزگي نشان داد که بين ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکريت و شمارگلبول قرمز در تيمارهاي مصرف کننده پودر سير و تيمار شاهد تفاوت معني داري وجود نداشت. تيمارهاي مصرف کننده پودر سير به طور معني داري تعداد گلبول سفيد بيشتري را نسبت به تيمار شاهد داشتند که در اين ميان سطح 3 درصد بالاترين تعداد گلبول هاي سفيد را بين تيمارهاي آزمايشي دارا بود (p<0.001). همچنين دوره زماني مصرف پودر سير تفاوت معني داري بر شمار گلبولهاي سفيد و درصد هماتوکريت بين تيمارهاي آزمايشي به بر جاي گذاشت (p<0.05). طور کلي نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از سطوح 1 و 3 درصد پودر سير در دوره زماني مصرف پايان دوره پرورش، سبب بهبود عملکرد رشد، و تقويت سيستم ايمني از طريق افزايش شمار گلبول هاي سفيد در جوجه هاي گوشتي خواهد شد.

 
کلید واژه: پودر سير، جوجه گوشتي، دوره زماني مصرف، عملكرد، فاکتورهاي خوني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی