برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی امکان کاهش اثرات سوء تنش ناشی از NaCl بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum) با استفاده از تکنیک پرایمینگ معدنی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حمزه ئي جواد*
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بر اساس يافته هاي بسياري از پژوهشگران، در بيشتر گياهان مرحله جوانه زني حساسترين مرحله به تنش شوري گزارش شده است. به طوري که، تنش شوري باعث کاهش سرعت جوانه زني و سبز شدن گياهچه ها مي شود، اين امر احتمال حمله بيماري هاي خاکزي به بذور را افزايش داده و سبب کاهش استقر ار گياهچه ها مي گردد. در همين راستا نتايج تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد که پرايمينگ بذر يک تکنيک آسان و کم هزينه با ريسک کم مي باشد که مقاومت گياهان به شوري را افزايش و مدت زمان خروج گياهچه ها از خاک را کاهش داده و عملکرد را بهبود مي بخشد. در اين تحقيق اثر پرايم بذور با کلريد سديم، نيترات پتاسيم و آب مقطر به همرا شاهد بدون پرايم بر جوانه زني و استقرار گياهچه هاي گياه دارويي خارمريم در سطوح شوري 0، 3، 6، 9 و 12 دسي زيمنس بر متر در طي يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها مويد اين بود که تنها اثرات اصلي بر مولفه هاي جوانه زني معني دار بود. بطوريکه، اثر پرايمينگ معدني بر صفات ميانگين مدت جوانه زني، درصد جوانه زني و طول ساقه چه در سطح احتمال %5 معني دار شد. همينطور، صفات مذکور به انضمام سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، وزن تر و خشک ريشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک کل در سطح احتمال %1 تحت تاثير اثر تيمارهاي پرايمينگ و تنش شوري قرار گرفت. بعبارت ديگر، پرايمينگ معدني بذور خارمريم شاخص هاي جوانه زني (به استثناء ميانگين مدت جوانه زني) را در مقايسه با تيمار شاهد (بدون پرايم) بهبود بخشيد و به استقرار مطلوب گياهچه ها بويژه در شدت هاي بالاي تنش شوري منجر گرديد. اين امر مويد اين است که استفاده از تکنيک ساده و نسبتا ارزان پرايمينگ مي تواند به افزايش استفاده از اراضي شور و در نهايت افزايش توليد فراورده هاي دارويي منجر گردد.

 
کلید واژه: گياه دارويي، تنش Silybum marianum ،NaCl، پرايمينگ معدني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی