برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری، نیتروژن و سوپر جاذب بر عملکرد دانه و خصوصیات مورفولوژیک کنجد در منطقه بیرجند

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جويبان زين العابدين*,موسوي سيدغلامرضا,ثقه الاسلامي محمدجواد,رمضاني سيدحميدرضا
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف دور آبياري، نيتروژن و سوپر جاذب بر خصوصيات مورفولوژيکي کنجد آزمايشي در سال 1388 در يکي از مزارع منطقه خوسف، با استفاده از طرح کرت هاي دوبار خردشده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي به اجرا درآمد. فاکتورها شامل دور آبياري در سه سطح (6، 12 و 18 روز) به عنوان فاکتور اصلي، کود نيتروژن در سه سطح (صفر، 100 و 200 کيلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور فرعي و سوپر جاذب در دو سطح (صفر و 200 کيلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور فرعي – فرعي بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر دور آبياري بر صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعي در بوته، فاصله اولين کپسول از سطح زمين، تعداد گره ساقه اصلي و طول کپسول معني دار بود به طوري که افزايش دور آبياري از 6 به 18 روز به طور معني دار و به ميزان 44.51، 35.78، 64.34، 48.98، 26.55 و 45.73 درصد به ترتيب عملکرد دانه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد گره ساقه اصلي و طول کپسول را کاهش داد. اثر مقادير مختلف نيتروژن بر تمامي صفات مورد مطالعه معني دار بود به طوري که افزايش مصرف کود نيتروژن از صفر به 200 کيلوگرم در هکتار به ترتيب افزايش 26.63، 14.18، 55.76، 39.94، 7.73 و 23.69 درصدي را در اين صفات به دنبال داشت. سوپر جاذب نيز به جز بر طول کپسول بر ساير صفات اثر معني داري نداشت. به طور کلي بر اساس نتايج اين تحقيق دور آبياري 6 روز و مصرف 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار براي توليد عملکرد مطلوب کنجد در بيرجند قابل توصيه مي باشد.

 
کلید واژه: کنجد، آبياري، نيتروژن، سوپرجاذب، عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی