برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط بین اجزاء عملکرد، انواع عملکرد و شاخص برداشت گیاه دارویی گلرنگ در کشت تابستانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پورهاديان حسين*
 
 *گروه کشاورزي، دانشگاه پيام نور، استان لرستان، واحد ازنا
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

شناخت اجزائ تاثيرگذار بر انواع عملکرد هر محصولي کمک خواهد کرد تا با مديريت درست، استفاده لازم را از آن محصول بدست آورد. به همين منظور طرحي در سال 1383 روي گياه دارويي گلرنگ رقم محلي اصفهان« کوسه» در کشت تابستانه، در قالب طرح بلوک کامل تصادفي و در چارچوب کرت يک بار خرد شده در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان با آرايش کرت هاي يک بارخرد شده به صورت بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در تاريخ چهارم تير ماه اجرا شد. عامل اصلي شامل فواصل رديف کاشت 20 و 30 سانتي متر (به صورت مسطح) و 45 سانتي متر (به صورت جوي و پشته) و عامل فرعي شامل تراکم هاي 40 و 50 بوته در مترمربع بودند. نتايج به دست آمده نشان داد که عملکرد دانه تک بوته، همبستگي بالا و معني داري با طبق در بوته (r=0.95**عملکرد بيولوژيک (r=094**دانه در طبق (r=0.81**شاخص برداشت (r=0.76**) و طبق در شاخه فرعي (r=0.72**) دارد. عملکرد نهايي دانه با تعداد طبق در مترمربع (r=0.90**دانه در طبق (r=0.81**عملکرد بيولوژيک (r=0.77**طبق در بوته (r=0.73**شاخه فرعي در مترمربع (r=0.72**) و شاخص برداشت (r=0.63**) همبستگي مثبت و معني داري نشان داد. عملکرد بيولوژيک همبستگي بالا، مثبت و معني داري با طبق در بوته (r=0.91**شاخه فرعي در بوته (r=0.84**دانه در طبق (r=0.73**) و طبق در شاخه فرعي (r=0.68**) و شاخص برداشت با طبق در بوته (r=0.68**شاخه فرعي در بوته (r=0.67**) داشتند. بيشترين همبستگي عملکرد روغن با عملکرد دانه (r=0.99**) و کمترين آن با وزن هزار دانه (-r=0.11**) حاصل گرديد. در نتيجه مي توان با سرمايه گذاري روي اجزاء تاثير گذار بر صفات فوق تحت شرايط اين آزمايش به عملکرد مطلوب و مورد نظر رسيد.

 
کلید واژه: گلرنگ، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد روغن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 172  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی