برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير کودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر خصوصيات مورفولوژيک سه اکوتيپ بابونه آلماني (Matricaria chamomile)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آباديان هادي*,شمس علي,پيردشتي همت اله
 
 *ساري، بلوار خزر، کيلومتر 9 جاده دريا، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير کودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر خصوصيات مورفولوژيک اکوتيپ هاي بابونه آلماني(Matricaria chamomile)  آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و در طي دو فصل زراعي 88-1387 در بنياد علمي حريري شهرستان بابل اجرا شد. چهار تيمار کودي شامل: کود شيميايي (اوره و فسفات آمونيم هر کدام به مقدار 100 کيلوگرم در هکتار)، دامي به مقدار 15 تن در هکتار، تلفيقي از کودهاي شيميايي و دامي و شاهد (بدون کود) و سه اکوتيپ گياه بابونه (اصفهان، تهران و زابل) به صورت گلداني اجرا گرديد. نتايج تجزيه مرکب دو ساله داده هاي آزمايش نشان داد که کود بر خصوصيات مورفولوژيک تاثير معني داري داشته است به طوري که کود تلفيقي بر عملکرد گل در 50 و 100 درصد گلدهي بر طول گل (0.75 و 0.97 سانتي متر)، قطر گل (1.82 و 2.56 سانتي متر) و تعداد گل زبانه اي (13.06 و 26.65) عملکرد گل (3.7 و 3.1 تن در هکتار) و ارتفاع بوته در دمرحله 100 درصد گلدهي (111.83 سانتي متر) بيشترين تاثير و عدم استفاده از کود (شاهد) کمترين مقدار را در بين تيمارهاي کودي داشتند. همچنين بين اکوتيپ ها از نظر قطر گل و تعداد گل زبانه اي در 50 و 100 درصد گلدهي تفاوت معني داري وجود داشت به طوريکه بيشترين قطر گل و تعداد گل زبانه اي در اکوتيپ زابل و کمترين آن ها به ترتيب در اکوتيپ اصفهان و تهران مشاهده شد. درصد و عملکرد اسانس نيز در تلفيق کود هاي شيميايي و دامي در مقايسه با بکارگيري جداگانه هر يک از آن ها بالاتر بود به طوري که در کود تلفيقي درصد اسانس نسبت به دامي و شيميايي به ترتيب 16 و 29 درصد افزايش نشان داده است. در ميان اکوتيپ ها، اکوتيپ اصفهان با 18.8 درصد بيشترين و اکوتيپ تهران با 16.4 درصد کمترين درصد اسانس را داشتند. همچنين اکوتيپ زابل با 5.2 کيلوگرم در هکتار و تهران با 4.6 کيلوگرم در هکتار به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد اسانس را توليد نمودند.

 
کلید واژه: گياه دارويي، بابونه، کود دامي، نيتروژن، فسفر، صفات مورفولوژيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 98  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی