برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک غنی شده با فیتواسترول

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پارسا پريناز*,عليزاده خالدآباد محمد,رضازادباري محمود
 
 *اروميه، کيلومتر 11 جاده سرو، پرديس نازلو، دانشگاه اروميه، دانشکده کشاورزي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اين مطالعه تاثير غلظت هاي مختلف فيتواسترول، چربي، ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک (L.acidophilus LA-5, Bifidubacterium.infantis BB-12) بر خصوصيات فيزيکو شيميايي ماست قالبي در طي دوره نگهداري مورد بررسي قرارگرفته است. نمونه هاي ماست در اشل آزمايشگاهي از شير پاستوريزه تهيه شدند و اثر غلظت هاي مختلف فيتواسترول(0-0.9-1.8 گرم بر 100گرم ماست)، ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک (150-100-50 ميلي گرم بر ليتر شير)، چربي (2.5-6.25-10 درصد)، برروي سينرزيس، اسيديته، WHC و ويسکوزيته در طي دوره نگهداري مورد بررسي قرار گرفت. آناليز داده ها نشان داد با افزايش و کاهش چربي در طي مدت زمان نگهداري، به ترتيب، ظرفيت نگهداري آب افزايش و کاهش مي يابد و تنها اثر چربي، مدت زمان نگهداري و اثر متقابل چربي و مدت زمان نگهداري بر WHC معني دار مي باشند. سينرزيس با افزايش چربي و با افزايش فيتواسترول، ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک در طي مدت زمان نگهداري، به ترتيب، کاهش و افزايش يافت، اما با کاهش ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک و افزايش فيتواسترول ميزان سينرزيس کاسته شد. بنابراين سينرزيس تحت تاثير اثر درجه دوم ميزان چربي و مدت زمان نگهداري، اثرمتقابل چربي و مدت زمان نگهداري، فيتواسترول- ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک، ميزان فيتواسترول-ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک مي باشد. بيشترين ميزان اسيديته زماني حاصل شد که فيتواسترول در بالاترين غلظت و درصد چربي در پايين ترين ميزان بود. اثر درجه دوم ميزان چربي، ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک، اثر متقابل چربي و فيتو استرول، فاکتورهاي موثر بر اسيديته مي باشند. با افزايش چربي در روزهاي نخستين دوره نگهداري، ويسکوزيته افزايش يافت و به تدريج پس از 10 روز نگهداري در دماي 5oC ويسکوزيته کاهش يافت. ويسکوزته با کاهش درصد چربي در روزهاي مياني دوره نگهداري به کمترين مقدار رسيد. همچنين نمونه هايي که داراي بيشترين غلظت فيتواسترول و کمترين ميزان تلقيح باکتري هاي پروبيوتيک بودند داراي بيشترين مقدار ويسکوزيته بودند.

 
کلید واژه: فيتواسترول، پروبيوتيک، ماست
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 72  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی