برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقاومت به تنش خشکی با استفاده از مسیر مقاومت به سیانید در گیاه خرفه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آبادي خواه ده علي دانيال*,زارعي غلامرضا,شمسي حسين,حيدريان اردكاني حسن
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

آبي که براي آبياري زمين هاي کشاورزي استفاده مي شود داراي نمک هاي محلول است که پا تبخير آب در خاک باقي مانده و به تدريج باعث افزايش شوري خاک هاي زراعي مي گردد پس به منظور مشخص شدن تاثير سيانيد پتاسيم بر مقاومت به شوري گياه خرفه، آزمايشي در سال 1389 در آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در 3 تکرار و 5 تيمار (0، 005.0، 0005.0، 001.0، 0001.0 ميلي مولارKCN ) انجام شد. تيمار اعمال شده: ابتدا بذرهاي خرفه در غلظت هاي مختلف سيانيد پتاسيم قرار گرفتند و سپس به شوري 50 مولار منتقل شدند به مدت 6 روز و در آخر صفات وزن تر گياهچه و ماکزيمم جوانه زني اندازه گيري شدند. اعداد از طريق نرم افزار SAS مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. نتابج نشان داد که سيانيد پتاسيم تاثيري بر صفت ماکزيمم جوانه زني ندارد و در سطح %5 معني دار نشد. اما تيمار سيانيد پتاسيم باعث اختلاف معني دار در سطح %1 بر صفت وزن تر گياهچه داشت و به گونه اي بالاترين ميانگين وزن تر گياهچه در تيمار 001.0 مولار به دست آمد که با شاهد آزمايش اختلاف معني دار داشت و همچنين کمترين ميانگين جوانه زني در تيمار 005.0 مولار بود که با شاهد آزمايش اختلافي نداشت. بررسي ضريب همبستگي گواه بي تاثير بودن اين دو صفت نسبت به هم مي باشد. پس مي توان گفت که خيساندن بذر گياه خرفه در سيانيد پتاسيم باعث مقاومت به تنش شوري مي شود.

 
کلید واژه: سيانيد پتاسيم، تنش شوري، خرفه، وزن تر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی