برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تنش شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه قدومه (Alyssum bracteatum)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اميري سعيده*,صابريان وحيده,عباسي امين,عنايتي واقف,جان محمدي محسن
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

شوري يکي از شايع ترين تنش هاي محيطي مي باشد که رشد و توليد گياهان را تحت تاثير قرار مي دهد. بذور از مرحله کاشت تا استقرار گياهچه شديدا در برابر تنش ها آسيب پذير مي باشند. شوري خاک از طريق کاهش پتانسيل آب اطراف بذر و ممانعت از جذب آب توسط بذر و نيز به واسطه اثرات سمي يون هاي Na+ و Cl-، جوانه زني بذور را کاهش مي دهد. قدومه (Alyssum bracteatum) يک گياه دارويي مهم مي باشد. بذور اين گياه حاوي ترکيبات گلوکز اينولاتي هستند. از قدومه عمدتا به عنوان نرم کننده سينه، برطرف کننده سرفه و ملين استفاده مي شود. با توجه به روند افزايشي توسعه اراضي شور و کمبود اراضي زراعي مطلوب براي کشاورزي، شناسايي گياهان دارويي مقاوم به شوري اهميت زيادي دارد در اين بررسي اثرات سطوح مختلف تنش شوري (صفر، 50، 100 و 200 ميلي مول کلريد سديم) بر مرحله جوانه زني و رشد اوليه گياهچه قدومه مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش شوري بر شاخص جوانه زني، درصد جوانه زني، شاخص ويگور، طول ريشه چه و ساقه چه و وزن خشک گياهچه معني دار بود. بطوريکه با افزايش شدت شوري از صفر تا 100 ميلي مولار تمامي مولفه هاي مذکور کاهش معني داري نشاند دادند. با اين حال بين سطوح 100 و 200 ميلي مولار تفاوت معني داري مشاهده نشد. با توجه به نتايج حاصله به نظر مي رسد سطح بالايي آستانه تحمل به شوري براي مرحله جوانه زني در گياه قدومه 100 ميلي مولار باشد. نتايج آزمون هدايت الکتريکي (EC) نشان داد که با افزايش سطوح شوري ميزان نشت الکتروليت ها از بذر افزايش يافت که اين امر احتمالا حاکي از آسيب ديدن غشاء سلول هاي بذري در حين تنش شوري مي باشد.

 
کلید واژه: آزمون هدايت الکتريکي، جوانه زني، کلريد سديم، قدومه، ويگور گياهچه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 105  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی